КМЕТЪТ НА ОБЩИНА РУСЕ ПЛАМЕН СТОИЛОВ: РУСЕ СТАВА ПРИТЕГАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Kmet RuseУсилията на Община Русе са насочени към намаляване на административните спънки и повишаване на доверието на гражданите към общинската администрация

Пламен Стоилов е роден на 4 април 1962 г. в гр. Русе. Завършва ВНВУ „В.Левски” във Велико Търново (1980-1984) като инженер по транспортно строителство – пътища и мостове, офицер от Българската армия. Магистър е по икономика на индустрията в Стопанската академия „Димитър Ценов” – Свищов.
Професионалната си кариера започва през 1984 г., като до 2003 г. работи като офицер от Министерството на отбраната в контраразузнаването и офицер в системата на МВР. От 2007 до 2009 г. работи в Министерството на държавната политика при бедствия, аварии и катастрофи, дирекция „Гражданска защита“ Русе. През 2009 г. е назначен за областен управител на Област Русе, а две години по-късно печели убедително местните избори за кмет на Община Русе. За активната си работа като градоначалник Пламен Стоилов получава редица награди от авторитетни национални и международни институции и организации, които са висока оценка както за неговия екип, така и за общинска администрация. Сред тях са наградите за най-активна община и най-активен бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие“ съответно през 2012 и 2013 г.  Община Русе е удостоена и с Националния приз „Златно евро“ за постигнати най-високи резултати в управлението на средствата от европейските фондове. Отличието кметът Пламен Стоилов получи лично на празника на Русе – 6 май.

Интервю на Валентина Николаева, специално за Общество.нет

Г-н Стоилов, какво да очакват българските общини от новата Еврокомисия?
Към настоящия момент новата Еврокомисия не е конституирана. Надявам се, че българският еврокомисар ще получи атрактивен ресор и очаквам настоящият еврокомисар г-жа Кристалина Георгиева, която се ползва с безспорен авторитет в международните институции не само в Европа, да бъде част от екипа на новата Еврокомисия. Изразявам задоволство, че български евродепутат в лицето на г-жа Искра Михайлова оглави комисията по регионална политика в Европейския парламент. Този орган на ЕП е пряко свързан с разпределението и усвояването на средствата от еврофондовете.

Относно очакванията на общините, ние имаме договорни отношения с управляващите органи на оперативните програми и това, което е неотложно за нас е отблокиране на средствата, след като настоящата Еврокомисия спря плащанията към България. Това е изключително важно за общините, за да можем да изпълним и отчетем проектите в срок – до октомври 2015 г. Не без значение за нас като бенефициенти е да бъдат одобрени възможно най-скоро оперативните програми за програмния период 2014-2020, за да започнем да изпълняваме документите и програмите, които сме планирали.

Бихте ли разяснили конкретни проекти от Дунавската стратегия и очакваната полза за Русе в близко бъдеще?
Водещ приоритет в работата на Община Русе е превръщането на Русе в притегателен център за инвестиции и общината – в конкурентоспособен субект в национален и европейски мащаб. Според чуждестранните инвеститори, основен аргумент на трансграничната зона в привличането на инвестиции е достъпът до река Дунав и възможностите за транспорт, които се предлагат. Ето защо, ние работим приоритетно в посока на реализиране на проекти с висока добавена стойност за трансграничния регион. На подобряването на инфраструктурата в Русе е обърнато специално внимание и в Дунавската стратегия на Европейския съюз. В нея се предвиждат редица проекти за рехабилитация и разширяване на пътната мрежа и модернизация на железопътните линии. Прогнозите показват, че товарният обем на интермодалните превози през Русе ще нарасне с около 18% за периода 2010 – 2020 г. Очевидно е, че има значителен потенциал за развитие на интермодални превози с използване на река Дунав, за което е необходимо да се модернизират всички компоненти на системата на ЖП- автомобилен, речен и въздушен транспорт, както и логистична база. Транспортната политика, във връзка с изпълнението на Дунавската стратегия на ЕС, предоставя възможност за важни международни връзки в Дунавския регион. Приоритетно е развитието на пристанищата по поречието на р. Дунав и превръщането им в мултимодални логистични центрове. В тази връзка проектът, който ще се реализира на територията на община Русе е изграждането на Интермодален терминал. Най-ефективният начин за реализирането на пристанищната инфраструктура е чрез използването на публично-частното партньорство. Това би трябвало да подобри качеството на услугите в пристанищата и да доведе до увеличаване на пътническия трафик и товари.

Това означава ли, че Русе най-после ще се обърне с лице към Дунава?
Именно това е предизвикателството, което стои на дневен ред пред екипа на Община Русе. Но няма как, когато нещо е съсипвано в продължение на десетилетия, да се възстанови с магическа пръчка. Затова много активно работим в тази посока.
В този смисъл за прилагането на хармонизирана речна информационна система се изпълнява проектът “Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав “BulRIS”. Неговата реализация е пряко свързана с връзката река-железница-море и възстановяването на проектните параметри на железопътната линия Русе-Варна. Това ще създаде ефективна транспортна връзка между пристанище Русе на р. Дунав и морското пристанище на Варна. С реализацията на тези проекти се постига съвместно решение на въпроси от общ интерес, включително на бизнеса, като осигуряване достъпност в глобален план, както за територията на макрорегиона, така и за други региони в ЕС. Друг проект, който е включен в Дунавската стратегия и касае Русе, е реконструкцията и модернизацията на съществуващия мост Русе-Гюргево. Проектите, които също ще се реализират по тази Стратегия са изграждането на Дунавски панорамен път, което включва реконструкция и ремонтни дейности на пътни участъци успоредни на р. Дунав от Видин до Силистра. Планирано е също създаването на велоалеи и велопътеки по дължината на р. Дунав от Видин до Силистра, като е част от Трансевропейската велоалея по дължината на р. Дунав. За засилване на регионалното сътрудничество с цел развитието и осъществяването на проекта газова връзка Север-Юг е изграждането на газопровод „България-Румъния“. По Дунавската стратегия очакванията ни са свързани също с реализацията на проекти за културен туризъм и културен обмен, както и развитието на Дунавския регион като европейски бранд и важна туристическа дестинация.

Ключовото място на Русе като граничен град по река Дунав и водещ партньор в еврорегион Русе-Гюргево превръща Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на Русе в стратегически пакет от инициативи, модели и добра практика, способстващи за изпълнение на приоритетните области и цели на Дунавската стратегия. Сред важните проекти, залегнали в трите зони на въздействие на интегрирания план за дунавския град, са изграждане на регионални центрове по европейски мрежи „Риск и територия“ и „Култура и иновации“ за еврорегион Долен Дунав, на интермодален комплекс за еврорегион Долен Дунав, на Дунав мост 3 за еврорегион Русе–Гюргево, на Научен високотехнологичен парк Русе–Гюргево. И още сред ключовите проекти са разработките „Крайречна зона за отдих“, „Космополитният Русе“, яхтен комплекс и реконструкция на пристанище Русе-запад, проектът за бърза градска железница или трамвай за регион Русе–Гюргево, изграждане на скоростна жп линия Русе – Варна, летищен комплекс „Щръклево“, на нови пътни връзки, транспортни решения и др.

Какво ново по изграждането на газовата връзка с Гюргево? Може ли да се говори за напрежение при осъществяването на проекта, ако изобщо се осъществява?
Междусистемната връзка с Румъния (Русе-Гюргево) ще свързва националните газопреносни мрежи на България и Румъния. С проекта за изграждане на газопровод „България-Румъния“ ще се създадат възможности за постигане на регионален механизъм за съвместна реакция при кризи в доставките, тъй като Румъния разполага със собствено производство на природен газ и няколко газохранилища. За тази цел проектът предвижда възможност за реверсивно подаване на природен газ. Междусистемната свързаност на газопреносните системи на България и Румъния ще осигури диверсификация на маршрутите за доставка на природен газ в съответствие с европейската енергийна политика и стратегията на страната. Отсечката от газопровода Русе-Гюргево, която ще бъде изградена на територията на България, е обявена за обект с национално значение по смисъла на ЗУТ. Съгласно пътната карта по проекта газопроводът трябваше да влезе в експлоатация в края на м. май 2013 г.

Очакванията бяха, връзката да бъде пусната през януари 2014г. Промяната в досегашните планове за пуск на газовото трасе, е заради забавени сондажни работи по дъното на р. Дунав. Строежът на сухоземната част на междусистемната газова връзка на българска територия се забави заради открит по трасето некропол от тракийско, римско и старобългарско време край близкия до Русе гр. Мартен, край който реално минава маршрутът на връзката.

А как се противопоставяте на корупцията в стила си на управление? Заинтересовани ли сте като кмет от упражняване на външен контрол от специализираните органи?
Усилията на Община Русе са насочени към намаляване на административните спънки и повишаване на доверието на гражданите към на общинската администрация. Винаги съм апелирал и продължавам да го правя за засилване на гражданския контрол. Поради тази причина, разговарям на място или си вдигам телефона на всеки гражданин и съдействам за по-бързото разрешаване на възникнали въпроси и проблеми от различен характер. При съмнения за наличие на индикатори за измама аз лично, като кмет, съм в правомощията си и съм заинтересован да сезирам прокуратурата и други компетентни държавни служби. Категорично подкрепям извършването на съответните проверки от службите, които упражняват външен контрол, при наличие на подадени сигнали относно съмнения за нередности и корупционни практики. Считам, че изясняването на такива казуси трябва да се извършва безпроблемно, за да не остават съмнения в ефективността на общинската администрация.

Не на последно място съм заинтересован да защитавам Етикета за иновации и добро управление на Съвета на Европа, с който бе удостоена Община Русе. Ето защо, продължаваме да защитаваме 12-те принципа на добро управление, измежду които откритост и прозрачност, отговорност и разумно финансово управление.

Общество.нет (цитирането и активните линкове са задължителни)

Коментари

comments

Short URL: https://obshtestvo.net/?p=10044

Posted by on юли 29 2014. Filed under Интервю. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

  AUD =   лв
  CHF =   лв
  EUR =   лв
  GBP =   лв
  RUB =   лв
  USD =   лв

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.