СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

 

Трудовият договор е двустранен,  възмезден,  писмен договор. Предмет на този вид договор е престирането на труд срещу заплащане на трудово възнаграждение. Формата на сключването му е писмена, тя е и форма за действителност и за доказване на съществуване на трудови правоотношения.

Преди да се сключи трудов договор е необходимо да се представят определени документи на работодателя, които са посочени в специална наредба, а именно:

лична карта или друг документ за самоличност, който се връща веднага,

документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност и т.н., когато такива се изискват за заемане на съответната работа, за която се кандидатства.

Документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лицето кандидатства се изисква притежаването на такъв стаж.

Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа по трудов договор или при преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца.

Свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебното минало.

Разрешение от Инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст между 16 и 18 години.

Страни по сключване на трудовия договор са работник / служител и работодател/.

Работник / служител е физическо лице, навършило пълнолетие или в отделни хипотези лица не навършили 16 или навършили 16 години, но не навършили 18.

Работодател е физическо или юридическо лице /фирма/ или негово поделение /предприятие, учреждение, организация, кооперация, дружество и др/.

Според чл. 66, ал. 1 от Кодекса на труда,  в трудовия договор трябва да бъдат записани данните за страните, между които се сключва договора:

Мястото на работа, в което работникът или служителят ще осъществява трудовите си функции.

Наименованието на длъжността и характера на работата – по този начин се определя съдържанието на трудовата дейност, функции, задачи и изисквания към лицето, описани в длъжностната характеристика.

Датата на сключване на трудовия договор и началото на неговото изпълнение. Сключването на договора се осъществява чрез подписването му от двете страни по него. Той се сключва преди постъпването на работа от работника / служителя. Началото на изпълнение на задълженията по него не може да започне без да е предоставен на работника / служителя екземпляр от трудовия договор и заверено уведомление за регистрирания трудов договор от ТД на НАП. Преди да бъдат връчени на лицето тези документи, срещу дата и подпис, работодателят няма право да го допуска до работа. Датата на започването на изпълнението на задълженията по трудовия договор – престирането на работна сила може да бъде уговорено предварително. Работникът / служителят трябва да постъпи  в определен срок след сключването на договора, като този срок се определя от страните. Ако не е изрично определен от тях, то този срок е 1 – седмичен и във всеки ден от този срок  работникът / служителят може да постъпи на работа. При сключването на трудовия договор се записва датата на подписването му от двете страни, а след това се нанася датата, от която е започнала изпълнението по него.

Времетраене на трудовия договор – с оглед на това трудовите договори са за неопределено време или срочни. Ако изрично не е уговорено друго, трудовият договор се смята за сключен за неопределено време. Законът допуска да се уговори и срок на изпитване, който не може да бъде по–дълъг от 6 месеца. В договора е необходимо да се отбележи в чия полза се уговаря срок на изпитване – в полза на работодателя, в полза на работника / служителя или в полза и на двете страни, ако това не е посочено изрично се счита, че е уговорен в полза и на двете страни. Смисълът на договора за изпитване е да се установи дали конкретното лице е подходящо за тази работа или пък работника / служителя да установи дали тази работа е подходяща за него. Страна, в чиято  полза е уговорен срока на изпитване, не дължи предизвестие на насрещната страна при прекратяване на трудовите правоотношения. При един и същ работодател за една и съща длъжност не може да се сключва трудов договор със срок на изпитване повече от веднъж. Изтичането на срока на изпитване не прекратява договора, а се смята за окончателно сключен.

Размера на основния и удължен платен годишен отпуск и допълнителните платени годишни отпуски

Срок на предизвестие при прекратяване на трудовите правоотношения, който трябва да е еднакъв и за двете страни.

Основното и допълнителните трудови възнаграждение с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане – окончателно или авансово и окончателно

продължителността на работния ден и седмица.

Това е минимално задължителната информация, изисквана от Кодекса на труда, която трябва да се съдържа в един трудов договор.

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=559

Posted by on юли 26 2007. Filed under Позиция. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20686 лв
 CHF =  1.71384 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.23656 лв
100  RUB =  2.56728 лв
 USD =  1.70072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.