ПРОФ. ВЕНЕЛИН ЦАЧЕВСКИ: „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ” Е ПАРТИЯ НЕ САМО НА БЪЛГАРИТЕ ЕМИГРАНТИ

Венелин Цачевски е роден през 1948 г. в град София. Професор по политически науки, преподава Теория на международните отношения и Външна политика на България. От 2007 г. е гост-професор в Хелзинкския университет. Специализирал е в Белгия, Русия, Финландия, Япония и Швейцария. През 2003 – 2006 г.е посланик на България във Финландия, а през 2004 – 2006 г. и в Естония. Член на ръководството ПАРТИЯ „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ”

 
Каква партия е „Другата България” проф Цачевски?
Партия „Другата България” бе учредена на 22 март 2009 г. в град София. На нейния първи конгрес присъстваха 620 делегати, които приеха Устава и състава на ръководните органи на партията. Член на „Другата България” може да стане всеки български гражданин, който споделя и подкрепя нейните принципи и цели, не членува в друга политическа партия или движение и има избирателни права съгласно българското законодателство. Идеологията й е основана на ценностите и принципите на либералната демокрация, които са възприети в практически всички държави в Европа и са фундамент на европейското и евроатлантическото сътрудничество и интеграция. „Другата България” е центристка партия. Тя се самоопределя като партия на българските емигранти и българите, които живеят като емигранти в родината си. Това я прави различна от останалите общо 340 съществуващите в момента политически партии в България
„Другата България” е първата партия в България, която се стреми да осигури политическо представителство на българските емигранти в законодателната власт – Народното събрание. Това е една от приоритетните програмни цели на партията. Постигането й ще позволи пряко участие на българските граждани, които живеят извън националните граници, в политическия живот и ще бъде едно от важните условия за по-активното им ангажиране в демократичното развитие на България. 
Числеността на българите в чужбина възлиза на няколко милиона – по различни оценки тя е между два и четири, дори пет милиона. Те са част от българската нация, а огромното мнозинство от тях допринасят за напредъка и доброто име на България. През 2008 г. емигрантите са превели в страната почти 2 млрд. долара, с които са подпомогнали живеещите в България техни семейства и близки. Тази сума съставлява около 5 % от БВП на страната. Около половината от населението в България има роднини, които живеят постоянно или временно извън националните граници. Те са основното българско лоби в другите държави, спомагат за развитието на отношенията с тях, организират или участват в многобройни, включително дарителски и други инициативи на подмомагане на българите и развитието на Родината. Мнозинството от емигрантите през различни периоди са живели и работили в България, желаят, а значителна част от тях се връщат в Родината. Това се отнася и за десетките хиляди български студенти, които учат в чужбина.
За съжаление българите в чужбина фактически не са политически представени в законодателната власт, така както е в редица други държави, които имат голям брой емигранти в чужбина (Хърватска, Италия, Гърция, Франция и др.). Те са не само част от българската нация, но и изключително ценен национален капитал. Техният опит, знания и придобит европейски манталитет трябва да бъдат активно използвани  за благото и в интерес на България. В Инициативния комитет за учредяването на паратията участваха наши сънародници от 24 страни, включително България, както и неправителствени организации – „Българският национален фронт” в Чикаго, Асоциацията на българите в Испания „България”, клуб „Другата България” в Брюксел и др. Българите емигранти съставляват около половината от избраните членове в ръководството на партията.

Каква са първите инициативи на партията ?

Първата инициатива на партията бе Петиция за равно избирателно право, която бе изпратена до Омбудсмана на Република България, Върховния комисар на ООН по правата на човека и Съвета по правата на човека към ООН. В Петицията се съдъръжат предложения за въвеждането на електронно гласуване на предстоящите парламентарни избори и откриване на  повече избирателнии секции по местоживеене в чужбина, които ще позволят значително увеличаване на броя на гласувалите българи в чужбина. Предложенията на партията имат за цел да се улесни и стимулира много по-голям брой наши сънародници в чужбина, особено онези от тях, които поради това, че живеят в отдалечени райони или здравословни причини, да изразят своята воля и така да могат да упражнят едно от техните фундаментални политически права.
Необходимо е да се промени съществуващото положение в досега проведените парламентарни избори да участват много малък брой от българските емигранти. Така например на парламентарните избори през 2005 г. са гласували едва 77 000 българи в чужбина, което представлява около 6.5 % от общия брой на емигрантите, имащи избирателни права (по приблизителна оценка около 1.2 млн. души). Този процент е бил близо десет пъти пъти по-нисък в сравнение с общата избирателна активност (55.8 %). През 2005 г. делът на гласувалите в чужбина е възлизал на около 2 % от общият брой (3.7 млн.) на българските граждани, които са упражнили правото си на глас. 
Ниският процент на участие на българските емигранти в проведените парламентарни избори се дължи не само на несъвършенства в изборното законодателство. Сред тях преобладава разочарование и критичност към съществуващата действителност в България. Мнозинството българи са имигрирали по икономически причини в желанието си да намерят работа и получат по-добра професионална реализация. Изборната им активност е пряко свързана с това, доколко те се чувстват полезни за страната си, могат да допринесат за нейния напредък и почувстват, че българската държава им оказва необходимото внимание и подкрепа.
Партия „Другата България” се обявява за разработването на нова дългосрочна държавна политика към тази част от българската нация. Тя трябва да гарантира всестранната подкрепа на държавните институции на българската диаспора в чужбина. Тази цел следва да заеме важно място в дейността на дипломатическите представителства на България. Приоритетни насоки в предлаганата нова държавна политика трябва да бъдат запазването на националната и културната идентичност на българите в чужбина, както и защитата на специфичните им интереси в областта на трудовите отношения, образованието, здравеопазването, социалното, включително пенсионното осигуряване. Трябва да бъдат положени по-активни усилия за предоставянето на статут на национални малцинства или при наличие на дискриминация на българите в онези страни, където те исторически съставляват компактна част от населението. Негативните последици от световната финансово-икономическа криза се отразиха и върху българските емигранти, нарастващ брой от които се връщат в България поради влошената стопанска конюнктура в страните, където те са пребивавали.

Как партията оценява актуалното положение в България?

„Другата България” е партия не само на българите емигранти. Тя се обявява за извършване на цялостна промяна и формиране на нов демократичен модел на управление в България. Това е условие да бъде създаден по-силен политически, икономически и социален потенциал за успешно решаване на проблемите и справяне с предизвикателствата, пред които е изправена България, така че в максимално кратък срок тя да се превърне в развита и просперираща страна. Постигането на тази цел може да стане само на основата на единството и активното ангажиране на всички българи, включително нашите сънародници в чужбина. Напълно погрешно е да се счита, че чрез партия „Другата България” българите в чужбина се стремят да заемат ръководни позиции в управлението на страната и че едва ли не само те могат да предложат решение на националните проблеми. Нямат никакво основание евентуални опасения, че тяхно политическо представителство в Народното събрание ще представлява вариант на „юпизация” на държавното управление по произволна аналогия с НДСВ и правителството на Симеон Сакскобургготски през първата половина на сегашното десетилетие.
Факт е, че преходът към развита и ефективно функционираща демократична система и пазарно стопанство в България не е завършил. Жизненият стандарт на българите е най-ниският в ЕС: през 2008 г. БВП на един жител в България е съставлявал по-малко от 40 % от средното равнище в ЕС. В сравнение с другите страни на Балканите, средната брутна работна заплата в България е по-висока от тази само в Албания и Косово, и по-ниска от всички съседни страни. Имиджът на България е на една от най-корумпираните държави в ЕС.
Високото равнище на корупция бе основната причина за наложените от Европейската комисия санкции на България, довели до блокиране през 2008 г. на около 1 млрд евро от предвидените за страната финансови средства от фондовете на ЕС.Парадоксално е, че България е оползотворила много по-малко финансови средства, отколкото самата тя е предоставила като членски внос ( общо над 680 млн. евро през 2007 – 2008 г.) за членството й в ЕС. Истината в момента е, че България е разочароващ пример като новоприета страна в ЕС, от което губещи са българските граждани. Икономическата й слабост и бавният процес на адаптиране към условията в ЕС я прави неравностоен партньор на другите страни членки и оказва негативно влияние върху възможностите й да отстоява националните интереси. 
Сериозни проблеми в развитието на страната са разширяващата се пропаст между бедни и богати, голямата емиграция, нарастващото данъчно бреме, тежкото социално положение на хората в пенсионна възраст и с увреждания, неразвитостта на гражданското общество, постоянното намаляване на броя и влошаващата се във вреда на българите етническа структура на населението, признаците на засилващо се етническо напрежение, влошаване на екологичната обстановка, засилващият се морален упадък. Българският политически елит и общество са разделени по основни въпроси на вътрешната и външната политика. Мнозинството от българския народ е разочаровано от начина на управление на България, високото равнище на корупция и престъпност, безнаказаността на висши политици и представители на едрия бизнес  при нарушаване на законите, съществуващия дефицит на обществен морал, ниската политическа култура, склонностата към популизъм или агресивен национализъм на държавници и политически партии.

Какви са приоритетните цели в програмата на партията ?
Основни цели в програмата на партия „Другата България” са промяна на законодателната и избирателната система, както и на механизма на държавно управление на основата на демократичните ценности и принципи. Предлагаме да се засили можоритарния и преференциалнияя принцип на гласуване и безкромпромисно законово противодействие на купуването от политическите партии на гласове по време на изборите. Да бъдат сигурени широка публичност и стриктен законодателен контрол на дейността на държавните институции и политическите партии. Специално внимание да се отдели на спазване законодателните изисквания и осигуряване обществена информираност при финансирането на политическите партии. Обявяваме се за недопускане под каквато и да е форма ангажиране на държавните служители в лична или друга частна финансова и икономически дейност.
Партия „Другата България” предлага засилване на пряката демокрация чрез провеждането на национални и местни реферандуми по основни въпроси на развитието, вътрешната и външната политика на България. Считаме, че трябва да се създадат законодателни и политически условия за широко и реално ангажиране на структурите на гражданското общество в обсъждането и решаването на проблемите на страната. Партията има разработена дългосрочна програма за социално-икономическото развитие на България. Тя ще осигури висок стопански растеж, бързо повишаване на жизнения стандарт, особено на бедните слоеве на населението и пенсионерите, пълно и ефективно прилагане на законодателството на ЕС, надеждно гарантиране сигурността на страната във вътрешен и международен план. Важен цел е реформиране на съдебната система и службите за сигурност с цел повишаване на тяхната ефективност.
Настояваме за провеждането на операция „чисти ръце" като бъде използван опита на други страни. Обявяваме се за намаляване на данъчната тежест за българите, особено на пенсионерите и хората в неравностойно социално положение. Необходимо е преустройство на здравната и пенсионната система, извършване на цялостна ревизия и търсене на съдебна отговорност на установените престъпления в процеса на привитизация. В това отоношение внимание заслужава опитът на развитите страни за извършване амнистия на капитали и нерегистрирани фирми, като тази мярка не трябва да се прилага към онези от тях, които са извършили престъпна дейност. Тя ще бъде едно от средствата за ограничаване на „сивата икономика”, установяване върховенство на закона и осигуряване на финансови постъпления за държавата. Получените средства да се използват за стопанското развитие и решаването на най-острите социално-икономически проблеми. Считаме,, че държавата трябва много по-активно да подпомага развитието на науката и образованието. Един от програмните приоритети на партията е създаването на реални условия всички български граждани да са равнопоставени и да не се чувстват като емигранти в България.
Ето някои конкретни цели, заложени в програмата на партия „Другата България”. В икономическата област реално постижимо е през следващия десетгодишен период да бъде реализиран 8 – 10 % средногодишен растеж на брутния вътрешен продукт, привлечени 90 – 100 млрд. евро чуждестранни инвестици, какато и да бъде силно повишена степента на усвояване (поне до 70-80 %) на предоставяния на България финансов ресурс от фондовете на ЕС. Брутният продукт на един жител в България би могъл да се удвои като от близо 40 % в момента, достигне около 80 % от средното равнище в ЕС в края на следващото десетилетие.
В социалната област: средната брутна работна заплата на българите може да се повиши още през 2010 г. на 1000 – 1200 лева, а средната пенсия да стане 520 – 550 лева. В държавния бюджет трябва да се увеличи съществено делът на разходите в социалната сфера – от 12.5 на 17 – 18 % от БВП,  за образование – от 4.1 на 6 % от БВП, здравеопазване – от 4.2 на 6.5 % от БВП, наука и научни изследвания – от 0.5 % на 1.5 – 2.0 % от БВП. Разходите за отбрана, които са най-големите в държавния бюджет, могат да бъдат съкратени от близо 2 в момента на 1.5 % от БВП. Чрез оптимизация на държавните разходи, функционирането на публичната администрация, ограничаване на „сивата икономика”, промяна на данъчната политика, снижаване равнището на корупцията, извършване амнистия на капиталите и други мерки могат да се получат допълнителени финансови средства от 10 – 15  млрд. евро годишно, които да бъдат използвани за подпомагане реализирането на приоритетни национални цели и за повишаване жизненото равнище на българските граждани.
Първостепенно внимание при оползотворяването на този ресурс трябва да се отдели на усилията да се минимизират максимално възможно последиците от световната финансово-икономическа криза, особено в социалната област. Националните възможности за постигането на тази цел са недостатъчни и България трябва да осигури подкрепа от международни финансови институции, както това направиха други източноевропейски държави. Необходимо е актуализация на държавния бюджет за 2009 г. като един от принципите да бъде по-голяма социална справедливост и солидарност в борбата срещу кризата. Важна мярка в това отношение следва да бъде въвеждането на нова система на данъчно облагане.
5. Каква е перспективата, която виждате пред България ?
Стратегическа цел на предлаганите от партията промени е в период от 10 – 12 години България да се превърне в развита демократична държава. Това означава най-късно до края на следващото десетилетие страната да завърши прехода към формиране на политическа и социално-икономическа система, каквато съществува в напредналите европейски държави. Постигането на тази цел ще превърне България в действително правова държава, ниска корупция и престъпност, със стабилни и ефективно функциониращи държавни институции, конкурентноспособна икономика, широко участие на гражданското общество в обсъждането и решаване проблемите на развитието и провеждането на външната политика, висока степен на социална защита, особено на по-бедните слоеве от населението и хората в пенсионна възраст. Няма развита демократична държава с нисък жизнен стандарт. Част от нейната характеристика е висока политическа култура, морал и отговорно национално поведение както от управляващите, така и опозиционните партии и политици.
България се намира в критично важен период на развитие. От това дали ще бъде ускорено нейното демократично развитие и намерено бързо, резултатно и национално отговорно решение на проблемите, пред които страната е изправена, зависи бъдещето на България. Перспективите са две:  Едната е България още дълго време да остане икономически неразвита, със слаб демократичен потенциал, вътрешно разединена и външно зависима страна, с произтичащата от това уязвимост на националната сигурност от съществуващите вътрещни и външни рискове и опасности. Другата е тя да поеме пътят на ускоряване процесът на политическа и икономическа трансформация, чието завършване  най-късно до края на следващото десетилетие ще я изведе в редиците на напредналите демократични държави, ще я превърне в равностоен партньор на другите страни членки на ЕС и НАТО, с потенциал да отстоява успешно националните интереси и максимално да използва предимствата от участието й в европейската и евроатлантическата интеграция.
Реализирането на втората алтернатива може да стане чрез използване  родолюбието, познанията и опита на всички български граждани, включително онези от тях, които живеят в чужбина. Това ще бъде гаранция, че младите хора които са бъдещето на България, ще остават или ще започнат да се връщат в Родината, за да работят за нейния просперитет и европейско бъдеще.


ПОСЛЕДНИ СТАТИИ

ОНБ СЕ РАЗГНЕВИ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ

 

АРХ. СТЕФАН БЕЯЗОВ: ЯНЕ ЯНЕВ НЯМА НИКАКВО МЯСТО В ДЯСНОТО

АБЕ ПИЧ,ТИ В КОЙ СВЯТ ЖИВЕЕШ?*

ЕДНА ОТ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ ВЕЧЕ Е ЯСНА

В ПАРЛАМЕНТА НЯМА ЗДРАВ РАЗУМ

СТРАННА СЕКТА СЕ АКТИВИЗИРА

АНТОН ПАНЧЕВ: СРЕД АЛБАНСКАТА ОБЩНОСТ В МАКЕДОНИЯ ТЕКАТ СИЛНИ ПРОЦЕСИ НА ОТЧУЖДЕНИЕ ОТ ДЪРЖАВАTA

ПЕТЪР ХРИСТОЗОВ: СЛУЧАЯТ МУРГИНА И КРАХЪТ НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=2175

Posted by on апр. 6 2009. Filed under Актуално. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20686 лв
 CHF =  1.71384 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.23656 лв
100  RUB =  2.56728 лв
 USD =  1.70072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.