ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВЛЕДЕНИЕ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ ПО АДМИНИСТРАТ

В Гражданско процесуални кодекс /ГПК/,  чл. 126 ж и следващите, съществува способ за ефективна защита на владението на недвижим имот, като това е едно бързо производство, имащо за цел да предостави  навременна защита на нарушената фактическа власт върху даден недвижим имот.

В практиката молбите за издаване на подобен вид заповед по реда на чл. 126 ж  от ГПК са често срещани. За да бъде уважена молбата за възстановяване на владението върху недвижим имот по административен ред е необходимо същата да бъде ясна, конкретна и най – вече да бъде подкрепена с доказателства.

        Производството започва по писмена молба на заинтересованото лице, подадена до районния съд по местонахождението на недвижимия имот, за който се твърди, че е засегнат от чуждо неправомерно поведение.

        В молбата трябва да се посочи – име, ЕГН, адреса на молителя; име и адрес на нарушителя, ако същия е известен; изрично посочване , че се търси защита на нарушеното владение по административен ред; точно описание на имота; точно описание на действията /вид, време, и начин на извършване/, с които е нарушено владението;.

        Към молбата се прилагат и посочват всички писмени доказателства, с които страната разполага. Същите следва да бъдат в заверени копия и да се приложат в съответния брой преписи за връчване на нарушителя, когато е известен. 

        Молбата следва да бъде подадена в предвидения от законодателят срок – 1 месец, но в практиката съществува спор относно определянето на началния момент на срока, но в крайна сметка се е наложило следното разбиране, че молбата трябва да бъде подадена:

в 1 месечен срок от отнемането на владението, т.е. от осъществяването на нарушението или

когато в имота е допуснат ползувател – в месечен срок от получаване на поканата, адресирана от молителя до този ползвател. С оглед доказване на датата на връчването е препоръчително поканата да бъде нотариална.

След получаване на молбата в съответния районен съд,  препис от същата си изпраща на нарушителя, когато е известен, защото може да се подаде молба по реда на чл. 126 ж ГПК и срещу неизвестен нарушител. В закона не е посочено изрично, но обикновено в практиката се дават 3 дни, за да може получателят да релевира становището си пред съда.

Най – късно в 7 – дневен срок от получаването на отговора на соченото като нарушител лице, респ. от изтичането на дадения му за възражения срок, районният съд проверява изложените в молбата твърдения с оглед на представените доказателства. В случай, че е поискано и събиране на гласни доказателства, съдът насрочва в 15 дневен срок открито заседание, за което се призовават страните.

        При разглеждането на подадената молба съдът следва да установи една от следните предпоставки:

молителят да е бил владелец на имота, владението да му е било отнето по насилствен начин, фактическата власт да се осъществява към настоящия момент от нарушителя или

молителят да е бил владелец на имота, да е допуснал ответника да го ползва, фактическата власт да се осъществява към настоящия момент от нарушителя и на ответната страна да е връчена покана за напускане и да е отказано да се напусне имота.

        Ако след преценка на всички събрани доказателства се установи наличието на посочените по – горе предпоставки, районният съд издава заповед за възстановяване на владението. Ако не намери твърденията на молителят за основателни, с определение съдът отказва да издаде поисканата заповед.

        Заповедта както и определението на съда подлежи на обжалване пред съответния окръжен съд в 3 дневен срок от произнасянето, като подадената жалба срещу издадена заповед не спира нейното изпълнение. В три дневен срок, окръжния съд се произнася пък от своя страна, като този акт вече е окончателен и не подлежи на обжалване.

        Съдебни такси в това производство не се събират предварително при подаване на молбата. Те се определят от съда при постановяване на крайния акт – заповед или определение, в размер от 10 до 200 лв, заплащането е за сметка на онази страна, за която постановения акт е неблагоприятен.

        В случай на постановена вече заповед тя подлежи на незабавно изпълнение от органите на полицията, а в случай, че в населеното място няма такава – от кмета.

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=565

Posted by on сеп. 14 2007. Filed under Позиция. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20686 лв
 CHF =  1.71384 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.23656 лв
100  RUB =  2.56728 лв
 USD =  1.70072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.