ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

  Удостоверението за данъчна оценка се издава за целите на облагането с данък върху наследствата и данък при придобиване на имущества, за определяне на държавните и нотариални такси в производствата по Гражданския процесуален кодекс и в други предвидени от закона случаи.

Молбата за издаване на това удостоверение се подава от собственика /наследника/ на недвижимия имот, лично или чрез упълномощено лице. При подаване на молбата лицето трябва да удостовери самоличността си на собственик /наследник/ или упълномощен представител пред общинския служител.Ако молбата се подава от наследници, към искането трябва да се приложи удостоверение за наследници.Молбата се подава в звеното за местни приходи в съответното община по местонахождението на имота.При нотариални сделки удостоверението се издава в два екземпляра – два оригинални или един оригинал и заверено копие.Когато се иска издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство, към молбата се прилага констативен протокол на общинската администрация, удостоверяващ степента на завършеност на строежа.Когато се иска издаване на данъчна оценка във връзка с прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти и наследствени права, включващи недвижими имоти, удостоверението за данъчна оценка се издава по отделен образец.Когато данъчните задължения за имота се платени за цялата година и това обстоятелство е вписано в удостоверението, то е валидно до края на текущата година, независимо от датата на издаването му. Удостоверенията за данъчна оценка на незастроените земеделски земи са валидни до края на текущата година.Данъчната оценка на недвижимите имущества на гражданите се определя от служител на общинската администрация въз основа на данните от данъчната декларация, в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването.При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата данъчна оценка от месеца, следващ месеца на промяната.Общо казано необходимите документи за задвижване на тази процедура са:– Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка– Удостоверение за наследници, когато молбата се подава от наследник– Пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя, когато молбата се подава от пълномощник– Удостоверение от съда, когато данъчната оценка е необходима във връзка с разрешаването на съдебен спор– Декларация по чл. 14 от ЗМДТ – ако такава не е била подадена или когато има промени в декларираните характеристикиЗа издаването на удостоверение за данъчна оценка се дължи и съответната такса, която се определя в зависимост от бързината на издаване. 

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=573

Posted by on ян. 2 2008. Filed under Позиция. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20686 лв
 CHF =  1.71384 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.23656 лв
100  RUB =  2.56728 лв
 USD =  1.70072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.