ЗДРАВЕ И ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ВЪЛНИ

Има значителен обществен интерес по въпроса, отнасящ се до ефекта от заобикалящите ни електромагнитни полета – в частност, потенциалния ефект върху здравето от мобилните телефони. Настоящата статия описва какво представляват електромагнитните полета, къде са те и какво е направено за да се изследва техното потенциално въздействие  върху здравето. Посочени са максималните нива на облъчване, които регулярно се преглеждат в светлината на новите научни открития, много от тях финансирни от Европейската Комисия – Главна дирекция по изследванията

Материала, както и превода на официалните документи е дело на инж. Димитър БУЧКОВ

 
Димитър Бучков е роден през 1938 г. във Велинград. Завършва МЕИ през 1963 г., специалност "Електрически станци, системи и мрежи". Научен работник в института по енергетика. Главен специалист в Министерство на енергетиката. Главен експерт в Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм към 41 НС. Член на Националния комитет към световния енергиен съвет.
 
(Изследване финансирано от Европейската Общност)
 
Очаквайте още серия от разработки по тази важна тема!
 
 

Крисчън Патерман – директор отговарящ за биотехнологиите, земеделие и изследвания на храните.

Двадесетият век се характеризира с бум на технологични уреди на основата на електричеството и така се създават електромагнити полета. И това ще се случва все повече през 21 век. Ние не можем да избегнем това, нито пък бихме го желали, тъй като технологиите правят живота ни здравословен, по-богат и по-сигурен. Тези технологии са главният двигател в икономическия и социален прогрес, като повишават качеството ни на живот.

Впрочем, докато електромагнитните полета са жизнената част от нашето ежедневие, от век насам, и не са показали ясни свидетелства за влияние върху здравето, тяхното присъствие все повече се увеличава. Това се вижда от масивният ръст в използването на мобилните телефони. Днес в света те наброяват 1,6 милиарда, всеки един със собствено магнитно поле. Това е предмет  на нарастващ интерес на гражданите на Европа, които не са сигурни дали мобилните телефони са безопасни за самите тях и техните деца.

Докато няма доказателства, че много слабите електромагнитни полета могат да се отразят на нашето здраве, ние трябва да сме сигурни в това, така че обществото и регулаторите трябва да ни информират за тяхното използване. Поради тези причини, Европейската комисия-Directorate for Research финансира изследване за потенциалния ефект върху здравето при дългосрочно облъчване с електромагнитни полета. Тъй като това изследване търси слабия ефект, но който може да се натрупа за дълъг период от време, действията на ниво Европа в частност действия насочени към: координиране на ново изследване основано на обмен на познание и изграждане на сътрудничество между широко разпръснати центрове за експертизи.

Тази публикация описва  извършеното по изследването на въздействието на електромагнитните полета върху здравето и дава някои примери на изследователски проекти финансирани от Комисията. Тези изследвания имат място в контекста на ЕС политиките и инициативите в международен план. Европейската Комисия финансира изследването в тази област от 1999 и препоръча то да продължи в бъдеще в рамките на RTD програмите. Само   при задълбочени и добре потвърдени с данни научни изследвания ще позволят на тези които формират политиката и на законодателите да създадат безопасни стандарти, които биха защитили нашите граждани, като едновременно с това позволим на технологиите да продължават да подобряват качеството ни на живот в бъдеще.

Какво представляват електромагнитните полета?
Електромагнитните полета се намират около нас, например природните електромагнитни полета предизвикващи мълния, за да премине по небето светкавица и електромагнитни полета създавани от човека във флоурисцентните лампи, осветяващи нашите улици. Магнитните полета   също  са ни известни; магнитното поле на земята кара компаса да показва север и помага на много птици и риби да се ориентират. Тези електрически и магнитни полета са свързани, тъй като там където протече електрически ток той се движи в електромагнитно поле, ( EMП). Един такъв пример виждаме в домовете си, Hi-Fi  системите, където електромагнитно поле или напрежение предизвиква протичане на ток, който произвежда различни магнитни полета, каращи говорителя да изпада във вибрация и да възпроизвежда звук.

Електромагнитните полета може да се опишат като серия от вълни, движещи се с определена честота, която от своя страна определя дължината на вълната. Електромагнитните полета (ЕМП) имат широка гама от честоти, като нискочестотни, тези пренасящи електроенергия, при които дължината на вълната е няколко стотин метра, тези на радиочестотите, тези на видимата светлина до много високите честоти на ренгеновите лъчи  с дължина на вълната измерена в трилионна част от метъра. Това е показано в електромагнитния спектър на диаграма 1.


Св.Синьо – ELF, Оранжево-радио, Зеленомикровълни, Червено-инфрачервени, Тъмно сини-ултравиолетови, Жълти-Ренгенови

Електромагнитният спектър на диаграма 1 показва редица важни раздели основани на свойствата и приложението на различните честоти. Най- обикновеният раздел обхваща йонизиращите и не йонизиращите електромагнитни лъчения. Йонизиращите лъчения включват ултравиолетовите лъчи, Ренгеновите лъчи и гама лъчите. Те се наричат ,,йонизиращи”, защото отделна вълна може да разрушат химическите връзки между атомите и така да се създадат йони. Нейонизиращите лъчения не могат да разрушат химическите връзки. Впрочем, те действат по друг начин. В определени случаи те може да предизвикат топлинен ефект в материите, ако носят достатъчно енергия, т.е. са достатъчно мощни.

Ключови бележки:
ЕМП се появяват по естествен път, те се произвеждат и използват  от нас за широко приложение

Йонизиращите ЕМП може да разрушат химическите връзки  и така да предизвикат радикални промени в материята(живата също)

Не йонизиращите ЕМП не разрушават химическите връзки, но те може да предизвикат затопляне

ЕМП се характеризират с промяна на посоката на движение на вълната за единица време, наречена честота

Електромагнитният спектър е непрекъсната верига от честоти, измервани в Херца (Hz), така като е обяснено в квадрат 1. Този непрекъснат спектър се разделя в зависимост от използването на различните честоти, като се състои от отделни сектори. Например, инфра лъчите за дистанционното на телевизора, микровълните за готвене и радиочестотите (РЧ), носещи радио и телевизионни сигнали. При изключително ниските честоти (ИНЧ), това са тези пренасящи електричество за индустрията и бита. Тези различни части на електромагнитния спектър са посочени в диаграма 1, заедно с някои от тяхните приложения.

Радиочестотите, и микровълните са от особен интерес, когато обсъждаме възможния ефект на ЕМП върху човешкото здраве. (и на цялата жива природа-бел. на пр.) 

Диаграма 2 показва повече  детайли от тази част на електромагнитния спектър, между 100 kHz и 10 GHz. Както показва спектъра, тази част съдържа много от честотите, които се използват в комуникациите, като телевизионни сигнали, ултра къси и средни вълни при радиоразпръскването, полицейски и бърза помощ връзки и честоти използвани за мобилните телефони от порядъка на 800 MHz и 1800MHz.


Червено AM-радио, Зелено-VHF-TV, Виолетови-FM радио,ЖълтиUHF-TV,Тъмно сини GSM

Квадрат 1
Честотата се измерва в Херца-Hz,т.е. колко пъти в секунда електромагнитното поле  променя посоката си. Така например ЕМП с честота от един мегахерц (MHz) променя посоката си един милион пъти за една секунда. Ежедневни примери са: контактът на стената в дома ни, в който напрежението, респективно тока трептят с честота  50 Hz ; 900MHz –вия мобилен терлефон, използващ радио вълни, които трептят 900 милиоина  пъти в секунда.
Електромагнитните полета се измерват във Волти на метър (V/m)  Напрегнатостта на електромагнитното поле намалява с отдалечаване от източника на полето и то може да бъде преградено от стени, сгради и  други материали. Обикновено магнитните полета се измерват в микро Тесла (µT). Един µТ е една милионна от Тесла, с който се измерва напрегнатостта на магнитното поле. Напрегнатостта на магнитното поле също намалява  с отдалечаване от източника на полето, но то не се  прегражда от стени и сгради. (ако не са железобетонни-бел.на пр.) 

Какви са източниците на ЕМП?
Електромагнитните полета ни обграждат от всякъде в ежедневния живот и ние всички сме изложени на ЕМП, излъчвани от различни  източници. Има естествени източници, като например земното магнитно поле, слънцето- излъчващо поле в видимата част- светлинни вълни, инфра вълни и ултра вълни.

Също така има много източници на нейонизиращи ЕМП създадени от човека, там където тече електрически ток. В нашите домове, ЕМП се произвеждат от микровълнови печки, сушоари, електрическите проводници в домовете, уредите за дистанционно управление. На работните места те се произвеждат от екраните на компютрите, индустриалните електрически фурни, електромоторите, системите за сигурност. И на улицата ние сме обект на слаби ЕМП от електрическите трамваи и контактната им мрежа, въздушните електропроводи, радио антените за бърза помощ и сега с ръстът на безжичните мрежи, ЕМП  от Hi-Fi и ,,Bluetooth” технологиите.  Една важна особеност е, че има и много други слаби източници.

Мобилните телефони са друг източници на ЕМП, откакто хората ги  възприеха като даващи много предимства на живота им. Технологиите на мобилните телефони произвеждат ЕМП по два начина: Първо от антените разположени в нашите градове и по магистрали; и второ от самите телефони, които предават и приемат разговорите чрез антените.

Как ЕМП въздействат на организмите зависи от тяхната енергия и честота. Човешкото тяло е прозрачно за някои честоти и не за други. Например, слънчевата светлина само прониква в кожата и в по-голямата част си се атсорбира, докато магнитните полета могат свободно да преминат през човешкото тяло. Енергията също е важна, ето защо употребяваме кремове за да предпазим себе си от силна слънчева светлина. По подобни причини се препоръча и ограничено излагане на други ЕМП честоти, като например предпазването от такива излъчвани от компютъра на работното място. Таблица 1 показва някои общи източници на ЕМП в дома ни и електрическите и магнитни полета, които те излъчват.Таблицата показва, че тези ежедневни източници произвеждат ЕМП далеч под посочените в указанията на Международната комисия по не йонизираща радиационна защита ( ICNIRP), на които се основават  сегашните нива на излагане на такива полета в Европейския съюз.

Таблица 1

Типични напрегнатости на полето от домакински уреди в сравнение с препоръчителните нива определени от ICNIRP.

Електрически уред    Напрегнатост на полето в V/m(волт на метър) на разстояние 30 см.    ICNIRP.
Препоръки за излагане на 30 см. разстояние в V/m(волт на метър)
Стерео радио    180    5000
Електрическа ютия    120    5000
Тостер    80    5000
Електрическа печка    8    5000

Електрически уред    Магнитно поле с напрегнатост µT(микро Тесла) на разстояние 30см.    ICNIRP.
Препоръки за излагане на разстояние 30 см. в µT(микро Тесла)
Електрическа печка    1 до 50    100
Микровълнова печка    4 до 8    100
Прахосмукачка     2 до 20    100
Електрическа бръсначка     0.08 до 9    100

ЕМП: Ползите и това което ни засяга
Някои от не йонизиращите полета с които се срещаме в ежедневието се дължи на свободното използване на ЕМП за постигане на определени ползи. Те широко се използват в медицината за диагностика и лечение, например при сканиране с магнитен резонанс за изучаване на мозъка, облъчване на счупени кости за да заздравеят по-лесно и лечение на рак. Главният източник на ЕМП е електроснабдителната мрежа, осигуряваща осветление в домовете ни и на улицата, електроенергия за кухнята, да задвижва асансьорите, влаковете, компютрите и машините в индустрията т.е. от това от което се нуждае нашето общество. Електроцентралите изпращат електроенергията  по въздушни и кабелни линии до подстанциите  в нашите градове, фабрики и домове-една жива мрежа с протичащ през нея електрически ток, който произвежда около нас ЕМП.

Най-бързо растящият източник на ЕМП са телекомуникациите, в частност мобилните телефони. Също така телевизионните и радио антените дълго време съпровождат живота ни, но наскоро масивният ръст на броя на мобилните телефони е една успешна история, в която Европейските GSM стандарти водят в света. Секторът мобилни телефони увеличи заетостта на работното сила в ЕС;той подобри личната сигурност, по-специално за младите; спешните услуги са по-бързи; бизнесът е по-ефективен; и ни помага да задоволим индивидуалните ни потребности, да   комуникираме тогава и с когото искаме чрез говор, текстови съобщения , e-mail и наскоро чрез образ.

Какво ни засяга?
Излагането на не йонизиращи ЕМП в днешното общество е неизбежно и това излагане на ЕМП  се увеличава главно поради мобилните телефони, които са в непосредствена близост до главата на ползващия телефона, а също така до високо наситените ЕМП на базисните станции (приемащи и излъчващи сигналите от мобилните телефони), монтирани в нашите градове. Ето защо, въпросът дали те увреждат нашето здраве или не е важен въпрос. Ефектът от дълготрайното излагането на ниско интензивни ЕМП въобще не е изяснен, а този вид ЕМП непрекъснато растат?

Затрудненията в оценяването на ефекта от дълготрайното излагане на ниски нива ЕМП, по отношение на околна среда не е от вчера; например,  ниската концентрация на химически и земеделски биологични остатъци, влизащи във хранителната верига, бяха предмет на дългогодишни проучвания. Главният проблем в това изследване е, че ефектът е комулативен ( натрупване ); те просто се натрупват в организма с времето. Това означава, че изследванията за вредата която те предизвикват са дългосрочни и изискват сериозна работа и това в бъдеще ще се усложнява тъй като ще се наложи дългосрочно изследване за новите технологии. Много от тези изследвания са в рамките на ,,генотоксикологията,, на електрическите и магнитни полета на електропроводните лении, както и на мобилните комуникации. Генотоксинът е един агент, който може да увреди ДНК и е възможно да предизвика рак. До сега не е намерена връзка между излатането на ниски нива на ЕМП и вреди за здравето.

Усещането за възможен риск от мобилните телефони повиши обществения интерес, който беше подет от Европейския парламент. Между другуто, бързината с която расте броя на антените в градоветие ни, предизвиква съпротива, не просото по  не естетични съобръжения, но също така от страха от потенциялния вреден ефект. Доката секторът прави много да ограничи излагането на ЕМП от мобилните телефони и антените, обществените страхове закъсняват по отношение на следващото поколение системи-мобилни телефони.

Европа отговаря на интереса към ЕМП
Електричеството и ЕМП дават неизброими ползи за обществото. Не бихме могли да правим нищо без тях, въпреки че все още не знаем последствията от дълготрайното излагане на ЕМП, ако в действителност ги има. Ето защо е необходимо изследване  за да разберем рискът и да направим правилни стандарти за защита. Такова едно проучване е в рамките на Европейската рамкова програма за изследвания и технологично развитие. Финансирани са осем голями проекта под егидата на Петата рамкова програма (FP5) между 1998 и 2002 и това финансиране продължава в FP6 2002-2006. Голямата част от това изследване е съсредоточена върху ЕМП от мобилни телефони и се отнасят до проблема за рака, а по-малката част с проблема е възможното въздействие върху слуха, паметта и поведението.
Изследването в тази област е главно в три направления: изследвания витро, основано на лабораторни опити с използване на биологична материя, например, клетъчни култури; виво изследване се извършва върху живи организми, мишки и хора. Тези експерименти се допълват с епидемични изследвания, при които се използват наблюдения и статистически данни за да се изследва появата на болести и тяхната връзка с фактори от околното среда, например, дали определен вид рак е много по-общ между хора живеещи до телекомуникационни антени. Бъдещ фактор, който се добавя към времето за проучване  засяга особеностите на това проучване, дали то се потвърждава от други източници на изследване, така да се потвърди истинността на доказателството; отделен резултат е недостатъчен. В допълнение, изследването трябва да се публикува и да се обследва, така че други изследователи да се произнесат критично по получените резултати.

Някои примери от тези проекти са:
Проектът Reflex изучава как ниско енергийни ЕМП въздействат пряко върху биологически материал (инвитро). Изследователите показаха, че излагането на клетки на въздействието на електрически полета и радиочестотни електромагнитни полета може да предизвикат прекъсвания във връзките на ДНК и това определя развитието на самата клетка. В основата на този проект лежи стандартно оборудване, което партньорите от цяла Европа използват при техните опити. Това означава, че няколко партньори  могат независимо един от друг да потвърдят експерименталните резултати. Докато тези резултати не потвърдят,че има опасност от електромагнитните полета, те ще служат като положителна основа за бъдещи изследвания. 

Проектът   Cemfec  се състои в провеждане на наблюдение как ЕМП може да въздействат с известни химикали предизвикващи рак, намиращи се в питейната вода в малки количества. Целта беше да се прецени, дали ЕМП с честоти употребявани в мобилните телефони имат индиректен ефект чрез увеличаване на генотоксините в тези канцерогени намиращи се в околната среда. В този случай, при проучването се откри, че радиочестотите и електромагнитните полета не увеличават вероятността от рак. 

Проектът Ramp 2001 проучва ефектът от радиочестоти и ЕМП от мобилни телефони върху нервната система, следейки за някакви промени в паметта и поведението. Чрез корелация на опити чрез теоретично моделиране, проектът  се опитва да определи механизма чрез който ЕМП може да въздействат върху нервната система.

ЕМП Проектът Guard изследва ефектът върху слуха вследствие на дълготрайно излагане на радиочестотни и ЕМП, като са използвани животни и хора.

Проектът Interphon се ръководи от Международната агенция за изследване на рака, събира епидемиологични данни в широк обхват при използването на мобилните телефони и появяването на ракови заболявания в главата и врата на човека, например мозъчни тумори. В проучването участват девет страни членки на ЕС  и текат паралелни проучвания в Австралия, Канада, Япония и Нова Зеландия. Съсредоточавайки се върху възрастови групи  и региони характерни с дълъг акумулативен ефект на използване на мобилни телефони, изследователите използват данни от интервюта на внимателно контролирани компютърни оператори.

Проектът Perform – А се работи с опити по метода ,,ин виво”(опити върху животни) за да се изследва дали честотите при ЕМП от мобилните телефони държани в ръка или антените могат директно да предизвикат рак   в животни или да се провокира ускорено появата на пред туморни образования. Институтът Fraunhofer  за приложни науки в Германия координира шест партньора, които също така изпълняват важни разработки за да потвърдят резултатите на австралийските изследователи, които откриха повишено заболяване от рак в мишки изложени на ЕМП.

Други групи проекти са съсредоточени върху оценката на възможната опасност от ЕМП използвани на работни места, като например медицинско диагносциране и от електромагнитните полета произвеждани от системите за сигурност за предотвратяване на достъп и устройствата за четене цените на стоките на касите в супермаркетите.

Поткрепа от производителите
Поради силната съпротива на обществото срещу монтирането на антенни мачти, мобилните телекомуникационни оператори естествено са силно заинтересовани. Развитието на нови мобилни технологии е закъсняло и по-широкото ползване на предимствата на мобилното обслужване е по-бавно отколокото се очакваше. Производителите са добре запознати с проблемите от рисковата комуникация и общественото възприемане и ето защо подпомагат с фондове изследвания по отношение ефектите върху здравето от въздействието на радиочестотите и ЕМП, като например при оритетите по  Международния проект за ЕМП, ръководен от Световната здравна организаци. Производителите финонсират националните и изследователски проекти на ЕС, но така че да се осигури пълна независимост на учените. Производителите финасират  изследванията по ЕМП в целия свят и тези фондове са съизмерими с тези отделяни от обществото. 

Страните членки също така финансират техни собствени програми за влиянието на ЕМП върху здравето. Много от тези програми се координират чрез финансирането в рамката COST 281 на ЕС, координираща националните изследователски програми за влиянието върху здравето на мобилните телефони в страните членки и други страни. Сега, (когато е изготвяна брошурата) 25 стрни си сътрудничат в рамките на COST 281.

Тези изследователски усилия се допълват от широко координирани действия, Мрежа-ЕМП, (EMF-NET), която обединява европейските и националните проекти за ЕМП, както и изследванията като източник за експертизи и анализи за политиците и за обществото.  Целта на Мрежа-ЕМП е не да прави ново изследване, а да събира и да интерпретира съществуващите данни от целия свят.  Като се има предвид трудното и дълготрайността на това изследване, жизнено важно е най-доброто използване на съществуващата информация да става от всички. Мрежата–ЕМП също така предлага  ,,бързо реагираща група» която да дава бръз съвет на Европейската Комисия по резултатите от ново изследване и тяхното отношение към общестевното здраве и въпросите на безопасността. Мрежа –ЕМП също така допринася за информиране на общестнвото. Комисията предложи изследването за потенциална опаснаст от ЕМП, да продължи в Седмата рамкова програма  за RTD, започваща от 2007 и завършваща през 2013.

Изследване със широка приложимост
Кооперирането и координирането на изследователските групи в цяла Европа в изследването на вероятността от опасност от ЕМП подпомага редица политики на ЕС, като защитата на потребителите и работниците и разработването на производствените стандарти.

Главната дирекция за здравето и дейностите свързани с потребителите (DG SANCO) към Европейската Комисия през 1999, предложи нива на излагане на населението на ЕМП с препоръки те да бъдат приети от страните членки. Тези препоръки се основават на правилата на ICNIRP (виж Табл.1) подкрепени от Световната здравна организация и включва 50 кратен фактор за безопасност за населението. Препоръката е по отношение на електрическите и по-специално на ЕМП, с искане към страните членки да засилят изследването за вероятността от провокиране на ракови заболявания  под влиянието на ЕМП и регулярен преглед за нивата на излагане, в рамките на новите изследователски резултати. В допълнение, препоръчителните искания към страните членки са да държат обществото информирано за рискът и мерките които са предприети в тази посока.

Обединеният изследователски център на Европейската Комисия подкрепя дейността на DG SANCO при управлението на EIS-ЕМП проекта, като координира отношенията между ЕС и националните акционери, като поема рискът да комуникира с властите чрез съвети.

Откакто се появиха ЕМП от съоръженията в индустрията и уредите използавни от потребителите, включително специално и мобилните телефони, ЕС създаде законодателство което гарантира, при едни нормални условия на използване, продуктите продавани в ЕС да отговарят на нивата на излагане на ЕМП в съответствие с препоръките на Съвета. Още нещо, Директивата за ниските напрежения и Директивата за радиооборудването и крайните телекомуникационни устройства (антените) се отнасят към съоръженията произвеждащи ЕМП; съществуват серия от европейски стандарти за безопасност за проектиране и инсталирането  на антени за базови телекомуникационни станции. Това законодателство се регулира от Главната дирекция за предприятията и индустрията.

Законодателството за защита на работното място е представено в Директива на ЕС от 2004, приготвена от Главаната дирекция за работната ръка и тя определя нива за да защити работниците от краткосрочни облъчвание с ЕМП, препъръчва и изисква от работодателите регулярно да оценяват и да записват нивата на облъчване, като част от техните задължения за оценка на риска.

През 1999 Световната здравна организация (WHO) установи скок в облъчването на обществото с ЕМП и повишаващо се обществено безпокойство и спекулации, за което започна Международен проект за ЕМП, за да оцени потенциалната вреда за здравето от електрическите полета и радиочестотните ЕМП и да помогне като инициира ново изследване. Световната здравна организация събира изследователските резултати  от страните членки, от изследванията по проектите финансирани от ЕС и от други страни. Също така, приема данни за изследвания за ЕМП   от различни групи по целия свят. Също така, организацията преглежда данните и ще направи през 2007 препоръки за излагане на ЕМП.

Работа за по-безопасна околна среда
Въпросът произтичащ от излагане на ЕМП, като част от заобикалящата ни среда е от особен обществен интерес, по-специално дали или не ЕМП от мобилните телефони могат да увредят здравето. Изследванията трябва да отговорят внимателно на този въпрос и това е в процес и ще е необходима много работа и за в бъдеще.

Изследванията по въпроса за ефекта върху здравето при дълготрайно излагане на заобикалящи ни фактори е труден въпрос. Самата работа може да отнеме много време, което я прави скъпоструваща. Много е трудно в начален стадии на изследване да се определят наблюдаваните ефекти. Така се налага резултатите да се предоставят на други лаборатории, за да се избегне хабене на време и средства. Ето защо по тези причини се налага коопериране и координиране в изследователските усилия за да се избегне ненужни повторения и да се гарантира, че всяко изследване може да се вземе за начало на друго изследване. Ето защо изследванията за влияние на ЕМП върху здравето, дават добър резултат само при транс-национално сътрудничество.

Обединяване на енергията и ресурсите 
В Европа, финансирането на научните изследвания по отношение на влиянието върху здравето при излагане на ЕМП  въвлича широк спектър от акционери. Европейският съюз играе ключова роля, тъй като дълготрайността и стойността на тези изследвания налага да се окуражава кооперирането и координацията между изследователските екипи на страните членки, за да се избегне повторение, да се обмени познание и да се стигне до общи изводи. Възможността да се покаже  възпроизвеждане на трудни опити между лабораториите и достъпът до обемната статистика  на цяла Европа е реалната полза, която ЕС-фондовете осигуряват. Правителствата на страните членки  играят важна роля във финансирането на националните инициативи и помагат тези усилия да допълват други национални изследователски програми. На международно ниво, програмата на Световната здравна организация осигурява резултатите от изследванията да се споделят от целия свят и да се използват за съставяне на статистика, която да определя приоритети и да се избегнат дублирания в във вече доказани неща. Секторът мобилни телефони също допринася с фондове за изследвания, воден от необходимостта да гарантира безопасност и да спечели общественото одобрение на новите технологии и инфраструктура.

Европейското финансиране на изследването за влиянието на ЕМП върху здравето е предложено от Комисията да продължи в Седмата рамкова програма за RTD която ще работи от 2007-2013. Това изследване ще се води от познанието натрупано в по-ранните рамкови програми, също така на базата на резултатите от националните и международните усилия по този въпрос. В Европа, излагането на населението на ЕМП сега се определя от определените нива на излагане на ЕМП определени от Международната комисия по защита от нейонизиращи  излъчвания. Нивата за мобилни телефони са показани в таблица 2.
Табл.2 ICNIRP нива на излагане на ЕМП от мобилни телефони
Ниво на честотата     Цялото тяло-
средно(SAR) W/kg (Вати на кг.)    Локално-глава и тяло W/kg (Вати на кг.)    Локално-(SAR)крайници
W/kg (Ват на кг.)
10  (Мегахерца)
MHz до
10(гига Херца)
GHZ
    0,08    2    4
Специфичното ниво на поглъщане (абсорбция)- SAR, измерва количеството енергия във Ватове, която тялото поставено в електромагнитно поле абсорбира. За населението това ниво на безопасност   SAR е 50 кратен фактор за безопасност за излагане на ЕМП от  мобилни телефони. Производителите на GSM информират обществото за SAR на всеки произведен от тях мобилен телефон.

Европейската комисия е поела ангажимент да преразглежда регулярно тези нива на излагане на ЕМП в светлината на резултатите от новите изследвания, като държи сметка за мнението на Научния комитет. Тези прегледи ще се осланят много на съветите на  финансираните от ЕС научни колективи, ръководещи и прилагащи много от усилията на Европа.

1) Проектът по отношение на пулсиращите полета:

Дали електромагнитните полета произвеждани от съоръженията за безопасност се отразяват на здравето?
Докато обществото се интересува от излагането на ЕМП от електрическите линии и мобилните телефони, други източници не  привличат същото внимание. Горният проект обхваща фамилия от източници, които се виждат навсякъде- системи за сигурност работещи чрез произвеждането на импулси на електромагнитни полета. 

Отивайки на летището за да проверите за полета ви, вие знаете че ще ви сканират на пропусквателния пункт преди да се качите на самолета. Напускайки голям магазин или библиотека вие пресичате електронно охраняем праг. Пътувайки в обществения транспорт вие ще бъдете сканиран, ще може да се качите на автобуса и в метрото без да изваждате абонаментната си карта от портмонето. Техническите устройства могат да ви наблюдават за неща които не подозирате. Те ви опипват за наличието на абонаментна карта, откраднати вещи, оръжие, уреди който нямате право да изнасяте от работното си место  и плащане, та всичко това без да ви докоснат с пръст.

Отчитане цените на покупките по електронен път  На летището отговорният уред е металдедектор. На изхода на библиотеката или магазина има уред за електронно отчитане на стоката. В транспортната   система  има умен уред за наблюдение с цел бързо обслужване на клиентите–радиочестотна индентифицираща система RFID. Тези уреди варират в зависимост от начина на работа, но те  имат нещо общо- пулсиращо електромагнитно поле (ПЕМП). Те моментално ви обливат с ЕМП с цел да реагират и да открият нещата които търсят-метални предмети  или магнитни неща или етикет с RFID. Работната честота на тези устройства е от няколко десети  от Hz до няколко GHz .  И така, както другите източници на ЕМП, тези полета също има вероятност да оказват влияние върху човешкото здраве.

Консорциумът за мнение по пулсиращи полета
Целта на проекта по пулсиращите полета е да наблюдава пулсиращите полета на технологиите за системите за сигурност и да изработи мнение за политиците в ЕС и страните членки. Консорциумът главно се състои от група експерти от международната комисия по защита от нейонизиращи излъчвания (ICNIRP) Те се консултират със широк кръг изтъкнати специалисти, включително такива привлечени в Международния проект за ЕМП, координиран от Световната здравна организация и американските власти по храните и лекарствата.(FDA).

Изследванията за мнението по пулсиращите полета
Първият етап на тяхната работа е преглед на голям набор от технически характеристики на пулсиращите ЕМП на системите за сигурност и обсъждане какви да бъдат бъдещите  действия. Като част от процеса на събиране на данни, Финландският институт за трудово здраве организира работна среща в Хелзинки, където участниците в проекта имаха възможност да конферират с делегати изпратени от производствени компании в сектор осигурителни системи.

Във втората и крайната фаза на проекта, започнал на срещата в Хелзинки, колективът от експерти обсъжда известните механизми, по които ЕМП и биологическите системи реагират и научните познания за ефектът от излагането на биологични клетки на ЕМП, върху централната нервна система и човека, също така  върху електрофизиологичните стимулации.

Колективът обърна особено внимание върху възможността за взаимодействие на ЕМП генерирани от съоръженията за сигурност с медицинските уреди. Въпреки, не често срещано, въздействие предизвикващо повреди от този вид са докладвани от пациенти и са потвърдени от учени в лабораторни изследвания. Уредите показали повече повреди са инплантираните и преносимите използвани при амбулаторно лечение на пациенти, включително имплантирани дефибрилатори, сърдечни пейсмейкари, невростимулатори и помпи за инфузия на лекарства.   Въпреки, че при болнично лечение средата се контролира, болничните пациенти поемат отговорност да не влизат в контакт със системи излъчващи пулсиращи ЕМП от осигурителните системи и други такива.

Резултати от проекта за мнение по пулсиращите полета
Още в началото на 2002, когато колективът по тази тема завърши окончателния доклад, ICNIRP прие техните открития и препоръки и публикува обобщение, като становище на ICNIRP. Като цяло,  изложеното в указанията на ICNIRP не бяха превишени. Не винаги има изчерпателна информация по отношението на характеристиките на системите за сигурност и уредите за тях. Поради нейното значение за оценка на общественото и излагане на работното място, се препоръчва увеличаване на усилията за измерване нивата на излагане на тези полета.Друга препоръка   е да се дава техническа информация на купувача на такива системи. Нормално е да се дава информация за възможното ниво на излагане, ката се държи сметка за новите модели на такива системи. Оценката на излагане е една област, в която научния колектив провокира бъдещи изследвания, по специално да получи нова картина за особеностите на човешките тъкани в условията на електромагнитни полета.

Подобна загриженост  има в препоръките на научния колектив по отношение за възможността на въздействие от ЕМП върху медицинските уреди. Едно нещо трябва да се знае, изискват се повече проучвания  за да увеличим нашето разбиране за въздействието между ЕМП и медицинските уреди. Научният колектив предложи да се организира Европейски форум на който производителите на системи за сигурност и такива на медицински уреди да хармонизират работата си. Той препоръчва информацията за уредите за системите за сигурност да стане достъпна за публиката, за да се даде възможност за избор. Ултиматумът, който дава научният колектив е да се търси съвместимост между системите за сигурност и медицинската апаратура.

2) Проектът Cemfec

Може ли използването на мобилни телефони да засили действието на химически канцерогени?
Докато много изследвания са насочени към неизвестността дали електромагнитните полета генерирани от мобилните телефони предизвикват пряко рак, съществуват много индиректни механизми които може да имат такива въздействия. Членовете на проекта Cemfec работят заедно, за да изследват не преките пътища, при които GSM- ите може да въздействат върху химикалите, които от своя страна да предизвикат рак

Мобилните телефони генерират ЕМП с радиочестота за да може да се свързват с базовите станции. Въпреки, че това са уреди с малка мощност, тялого на ползващият ги адсорбира определено количество енергия от тези ЕМП, по-специално в областта на главата, където се държи телефона. Има схаващане, че дълготрайно излагане на тези полета може да застраши живота и да провокира риск от рак в някой от вътрешните органи на човек. Повечето от агентите предизвикващи рак, наречени канцерогенни, действат като променят генетеичния код, носен от ДНК в клетките. Тъй като мобилните тлефони генерират слаби ЕМП, няма вероятност те пряко да предизвикват повреда в генетичния код на клетките. Впрочем, населението е изложено на малко количество   известни канцерогенни химикали, така наречените канцерогени намиращи се в околната среда и по-специално в хранителната верига, където те се наблюдават и стриктно контролират до нива, за които се счита, че са безопасни.

Камера за облъчване на мишки. Антената за произвеждане на електромагнитно поле е в центъра на всека една от камерите и 24 гнезда за мишките са разположени радиално около антената   
Възниква въпросът дали ЕМП от мобилните телефони могат да въздействат индиректно, като въздействайки върху малките количества от канцерогенните химикали, намиращи се в човешкото тяло, да ги направят токсични и предизвикващи рак.

Консорциумът Cemfec
Проектът Cemfec събра заедно изследователи от цяла Европа за да изследват дали ЕМП генерирани от мобилните телефони могат да действат,  като превръщат химикали в канцерогенни. Четири годишният проект беше водени от изследователи от университета Kuopio във Финландия включително и други участници от изследователски центрове във Финландия, Германия, Белгия и Италия, като всеки  от тях е активно действащ в тези изследвания и носи на консорциума постиженията и уменията си.

Участниците в проекта проектираха и проведоха експеримент, както ин виво, (върху животни (мишки) и ин витро, използвайки лабораторно подготвени клетки. Опитът с клетките се прави за да се види дали излагането на химикали канцерогени на ЕМП могат да предизвикат рак пряко на ниво клетка или активирайки генетичния код на клетката. Химикалът използван при опита е 3-хлоро-4-дихлорометил-5-хидрокси-2(5Н)-фуранон, също така известен като МХ. МХ се намира във хлорираната вода за пиене навсякъде по света  и е един канцерогенен агент, за който е известно че предизвиква няколко вида рак в мишки, когато е в голяма концентрация. За нуждите на опитите по CEMFEC, концентрацията на МХ се държеше достатъчно ниска, за да се избегне директен канцерогенен ефект от самия химикал, за да се види въздействието на ЕМП върху химикала, което търсеха изследователите.

Опитите на Cemfec
Опитите  във връзка с излагането на мишки на МХ в водата им за пиене и подлагането им на дълготрайно облъчване с ЕМП, по два часа с честота 900 MHz и ниски нива на мощност от мобилни телефони. Също така бяха изложени и ин витро култивирани клетки,  както на МХ така и на ЕМП.  За да е сигурно, че други екстремални фактори не се намесват в резултатите, партньорите в изследването използват контролна група от мишки и клетъчни култури не изложени на тези агенти  или са изложени на само един от тях. За да се управлява под контрол този дългосрочен експеримент, консорциумът конструира специална камера за облъчване за мишки и клетъчните култури, за да е сигурен, че излагането на МХ и ЕМП е хомогенно и добре съставено и че животните са подложени на нисък стрес по време на опита.

Не всички мишки са подложени на канцерогена МХ и радиочестоти и ЕМП, други са използвани като контролна група, като са елиминирани външни фактори, които може да повлияят за тълкуването на резултатите  

Резултатите от Cemfec
На основание на наблюденията на учените по програмата, експерименталните резултати показват излагането на облъчване с честоти типични за мобилните телефони  не активират канцерогенното действие на МХ шроко разпространен в водата която пием ( хлорната вар)Тези изводи са направени както от опит с животни и също така с култивирани клетки .Изследването на Cemfec потвърждава резултатите публикувани от други по този въпрос.Т.е. облъчването на МХ с малки мощности от електромагнитни полета на GSM не го прави канцерогенен.

Проектът Guard
Може ли мобилните телефони да увредят слуха?
Повечето потребители по време на разговор държат телефона върху ухото си, така този орган, в частност, може да бъде уязвим поради всякакъв биологичен ефект, който може да бъде предизвикан от електромагнитни полета излъчвани от телефона. Проектът GUARD предприе изследване за потенциалния ефект върху слуха от цифровите телефони, като първо опитите бяха провеждани  върху лабораторни бозайници и след това върху хора. Резултатите ще отговорят на обществения интерес за влиянието на клетъчните телефони върху слуха.
     
Мобилните телефони са неразделна част от нашия забързан свят през 21 век, давайки ни възможност да сме в непрекъснат контакт със семейството и приятелите и винаги да бъдем витнаги готови да извикаме помощ за да спасим човешки живот. На тях винаги е разчитано, да се преобрази предаването на новините, като се дава възможност на обикновените хора да предадат фотографии и важни случки, като снимка  на цунамито в Индийския океан и бомбити в Лондон през 2005. Впрочем, очи в очи с обществения ентусиазъм, новите поколения мобилни телефони се превъщат в обществен интерес по отношение на биологичните ефекти, които може да се предизвика от радиочестотните ЕМП.

Структурите финансиращи изследванията реагираха, като спонсорираха научни изследвания за възможния здравен ефект при използването на мобилните телефони. Все още една област е малко изучена, доколко ЕМП с радиочестата влияят върху слуха.  Изглежда очевиден интереса от държан в ръката уред да се постави вълху ушите, но сегашните изследвания се съсредоточават върху широкото разпростарнение на мозъчен тумор по очевидни причини. Близостта до ухото е не просто от интерес. Например, учените отдавна знаят, че космите в ушната мида –навитата част на вътрешното ухо играят важна раля за пренасяне на механическите вибрации към слуховия нерв –са чувствителни на външни сигнали. Има възможност ЕМП с радиочестота, чрез ухото,  да достигнат централната нервна система.

Консорциумът Guard
Вече знаем, че времето назря за изследване на този пренебрегван въпрос, девет изследователски организации са обединени в Guard консорциума. Чрез внимателно проектиране, чувствителни експерименти, целта им е да открият каквито и да е промени в слуха свързани с използването на мобилните телефони, които са с малка мощност. Партньорите по специално се интересуват в изучаването на ефекта върху нервните клетки, участващи в слуховия процес. Това е направено чрез проучване  на аудиторна еферентна обратно захранена система, която има за задача да вкарва отново във ухото нервните импулси от мозъка.

Включвайки, въпросите за общественото здраве, интервюирани с модерна комуникационна технология, проектът неизбежно се превърна в интердисциплинарно предприятие събиращо експертизи на специалисти от различни дисциплини от биологията, биомедицината, инженерството и физиката. Партньорите-изследователските институти, университетите и болниците-са от седем европейски страни. Координатор на работата им  е Istituto di Ingegneria Biomedica ISIB на Consiglio Nazionale delle Ricerche в Италия.

Опитите на Guard
В първата част на проекта, изследователите излагат мишки на ЕМП с радиочестота 900 MHz и 1800 MHz, всеки ден по два часа в продължение на четири седмици, използвайки антена тип примка. Измерват слуха на животните преди експеримента, по време на излагането на ЕМП и след експеримента чрез обективен слухов метод. Използва се стандартна техника за проучване на слуха, този опит включва измерване на отоакустичната емисия–ниски по интензитет звуци генерирани от вътрешното ухо в отговор на слухова стимулация. Научният колектив също така изследва дали ЕМП с радио честота от мобилните телефони променя химикали, които може да имат токсикологичен ефект върху ухото, примерно при антибиотик гентамицин. Отоакустичните емисии бяха последователно приложени върху морски свинчета. Учените проверяват реакцията на нервните пътища в мозъка отговорни за слуха.

Направени са опити с хора-доброволци в сравнение на слуха в нормални условия и в слухова еферентна система. Веднага преди и след десет минути телефонен разговор изследователите провеждат поведенчески слухов опит, като искат гласен отговор от опитното лице и отоакустичната емисия. Изследователския център на Нокия в Хелзинки   помага в дизайна на  оборудването за този опит. Телефонът използван за десет минутния разговор е от тези на пазара производство Нокия свързан с стационарна система, позволяващ да се държи на удобно място върху ухото във време на разговора. Междувременно, изследователите определят параметрите на излагане чрез свързване на телефона с компютър. Изследователите също така изучават ефектът от по-честото използване със сравнителен слухов опит проведен върху две групи ползватели на мобилни телефони-група с малко използване например пет минути на ден  и група с   много ползване като например 30 минути на ден.

Резултатите от Guard
Консорциумът представи информация за проведените опити и това какво е открито пред публиката, политиците и учените среди върху уебсайта на проекта ( http://www.guard.polimi.it) също така в публикации на национални и международни семинари и на работни срещи. След опити с общо 490 животни  и 550 човека, колективът докладва, че те не са открили вреден ефект върху слуха на животните и хората. Впрочем, те обръщат внимание, че трябва да се продължат изследванията за потенциалния ефект на мобилните телефони върху слуховата система и да се проучи има ли ефект от третото поколение мобифони върху слуха.

4) Проектът Interphon  
Дали излагането на ЕМП с радиочестота от мобилни телефони увеличава рискът от рак?
Епидемолозите са тези, които изучават появата на ефекти върху здравето в човешките общества. Без голям брой образци, научни методи и точно изчисление на излагането на тези полета, резултатите биха били двусмислени – общ проблем за изследванията за възможното въздействие на мобилните телефони  и честотата на заболяване от рак, защото тези които използват телефона дълго още не са влезли в статистика. Все пак, очаква се като едно от големите проучвания на епидемолозите в тази област, Интерфон да даде нови данни за разсъждения.

Изчисленията на компаниите наблюдаващи пазара показват, че ползващите мобилни телефони в света надвишава 1,6 милиарда, равно на цялото население на земята през 1920 година.  За да разширим нашето познание за връзката между рака и излагането на ЕМП с радиочестота при това масивно ползване, многонационалното проучване Интерфон започна през 2000. Резултатите се очакват с нетърпение поради наличието на големият брой продължително използващи мобилни телефони. Изследователите се надяват, че ще получат решително ясен отказ от предишните изследвания на епидемолозите по този въпрос.

Консорциумът Interphon
Интерфон се координира от Световната здравна организация, Международната агенция за изучаване на рака ( IARC) в три кооперирани международни проучвания, всяко за отделен клас тумори. Изследователският колектив събира данни, работейки паралелно в 13 страни, използвайки едни и същи методи и изследователски инструментариум. Одобрени от IARC след това данните влизат в основната банка данни l в базата на IARC в Лион, Франция къдете се анализират.

ЕС финанира международните координирани усилия и работата на националните научни групи в девет страни- Дания, Финландия, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Швеция, Об. Кралство и Излаел. Допълнителни фондове са отпуснати от националните и местни власти в участващите в проекта страни и чрез две търговски асоциации-Mobile Manufacturers Forum и GSM Association. Техният принос направляван чрез Международния съюз срещу рака (UICC) беше даден и приет което предпазва изследователите от конфликт на интереси. Страни партньори не членове на ЕС са Австралия, Канада, Япония и Нова Зеландия, като сами финансират своите проучвания.

Изследванията на Interphon
Всичките проучвания са изследвания на базата на ,,случаи”, характеризиращи се с две особености. Първата особеност е проучваното население –за Интерфон това обхваща  цялото население в един регион на възраст 30/50 години, където мобилните телефони се използват от много хора и продължително време. ,,Случаите” са пациенти от изучаваното население, при които наскоро е диагносциран един от трите вида рак, които проучва Интерфон. Това са тумори, порастващи в тези части на тялото която адсорбира най-голямо   количество радиочестотна енергия от мобилни телефони- паротитната жлеза, слюнчената жлеза, намираща се точно до ухото; говорните центрове и мозъчните тъкани;  вестибуларната част от осмичния нерв близо до ухото, където може да се появи тумор. За сравнение изследователите също така във всеки отделен случай вписват един или повече не страдащи от рак случайно избрани от изучаваната група от население и сравняват случаите по възрастови групи, род и населяван район. Това са ,,контролните групи”.

Следващата особеност е да се определи колко много всеки случай и контролна група е била изложена на ЕМП от мобилни телефони. Подходът на Интерфон е да изчисли това от информацията събрана в компютърните интервюта, прибавяне на интервютата водени от самите  ползватели, под ръководството на професионалисти интервюиращи. Те отчитат историята на ползването на мобилния телефон, всякаква професионално излагане на ЕМП и други форми на радиация  (ренгенови лъчи например) и медицинска история. Използваната формула получава потвърждение в съпътстващо проучване,  използвайки софтуерно модифициран телефон за да се съберат данни за разпределението на излъчваната мощност от емитираната мощност в различни страни и региони и в зависимост от начина на ползване.

(вижте и: http://www.iarc.fr/ENG/Units/RCA4.php )

Резултатите от Interphon

Финансирането на проекта от ЕС приключи през 2005 и в момента се анализират международните данни. Междувременно, изследователите от Интрефон публикуваха анализи в малки национални издания и комбинирани анализи на данни за тумор на слуховия нерв в пет северни европейски страни. В датския анализ по мозъчните тумори и тумор на слуховия нерв, не са намерени увеличаване на туморите.
Броят на случаите, при дълготрайни ползватели,  са много малко. От друга страна туморите върху слуховия нерв при редовните ползватели са средно значително повече в сравнение с такива не ползващи мобифон.

Шведските анализи намират едно увеличение в зависимост от ползването на телефона. Едно 90% увеличение в случаи при които използването на мобифони е започнало десет или повече години преди започване на включването в проучването, повишаващо се до 290 %, (основаващо се на 12 случаи), когато се уточнят анализите към туморите появили се в частта на главата от към която се държи телефона (т.е. от най-често излаганата на облъчване част)Шветското проучване не показва повишаване на риск за тумори в мозъка.

Комбинираното изследване в Норвегия не откриват риск в слуховия апарат между ползващите мобилни телефони, въпреки че възможността  от едно увеличаване на риска  при дълготрайно ползващите не може да се приеме като правило.

Сега, няколко проучвания са включили достатъчно случаи от дълготрайно използване за да направят напълно уверени заключения дали или не има връзка между мобилните телефони и туморите в мозъка  или в слуховия апарат.Норвежките проучвания са на базата на най-много данни. Но нещата може да се потвърдят само с понататъшни проучвания. Решителни могат да бъдат само проучвания на данни събрани от цял свят не само на национално ниво. Днес IARC отчита приблизително 1100 случая на тумор в слуховия апарат, 2600 тумора в малкия мозък, 2300 тумори в главния мозък и сравняването им с контролните групи. Достатъчно за да се потвърди  50% риск от увеличаване на заболяванията от тези видове рак свързани с ползването на мобифони в продължение на пет години и повече преди включване в това проучване. Така, че все още от Интерфон се очакват резултати.

5) Проектът Perform-A
Какво ни говорят систематизираните проучвания върху животни за възможната връзка между излъчванията от мобилните телефони и заболяванията от рак?
Още ранните проучвания със животни в Австралия показват значително нарастване на рискът от рак вследствие на ЕМП от мобифоните, но следващи проучвания все още не са ги препотвърдили. Консорциумът Пърформ А се опитва да репликира австралийското проучване и провежда серия от изследвания върху животни за да разбере в детайли възможната връзка.

През 1997 австралийските изследователи водени от Майкъл Репачоли публикуваха резултати, който се превърнаха в знак за изследването за влиянието на ЕМП върху здравето. В период от 18 месеца, един час ежедневно, Репачоли и научният му колектив излагат генетично модифицирани мишки , известни като pim1, на електромагнитни полета от характера на тези излъчвани от мобилни телефони. Това което те откриват е не насърчително. Излагането на електромагнитни вълни  увеличават риска от лимфома до 2,4 пъти нормалното ниво. Т.е. рак атакуващ лимфатичните жлези. Болестта на Ходжкин е един от примерите.

Научният интерес в изследването за възможната връзка между дълготрайното излагане на ЕМП и повишаване на заболяването на животни от рак е предмет на повече от две дузини  такива проучвания правени от 1997 насам. Между тези които вече са публикували техните резултати, а това са повечето, не се намира съществена връзка между ЕМП и рака.

Впрочем е доста рано да се твърди, че такава връзка няма. Това е ново поле за изследване, за което още няма достатъчно време за доказване. Изправяйки се пред общи затруднения, различните  изследователски групи   уточняват техните заключения. Опитната постановка, методологията, лабораторните апарати, лабораторната практика, някои от тях или всичките в зависимост от проучването.

Консорциумът Perform-A
В отговор на това динамично състояние на нещата  проектът Пърформ-А, воден от Германския институт Fraunhofer   обединява две амбициозни задачи. Той споделя научната си цел с много от предшестващите го, за да изясни дали радиочестотните ЕМП предизвикват или не рак в опитни животни, като мишки и плъхове.  Другата цел е по-прагматична, да установи нов стандарт за проучване от този вид и да стартира добра практика в тази област.

Въпреки още не узаконена, лабораториите на консорциума  проведоха  опитите по Пърформ-А по  Добрата лабораторна практика (GLP) Това е набор от принципи разработени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) по гарантирани лабораторни проучвания по фармацевтични, химически и биологически субстанции. Компаниите в страните членки на OECD, която иска да продава който и да е от тези продукти трябва да отговаря на GLP. Целта на принципите е да гарантира, че данните които те трябва да представят пред  регулаторните органи са надеждна основа за оценка за безопасност.

Финансовата подкрепа за проекта Пърформ-А идва от широк кръг спонсори. Европейската Комисия финансира едва 25% от проекта, но контролира целия проект. Някои от другите спонсори са от производителите на мобифони. Швейцарското и Австрийското правителства също участват във финансирането на проекта.  Преди набирането на средствата всички спонсори приемат, че нямат привилегирован достъп до резултатите. Докато резултатите не станат известни и не бъдат приети от учените няма да се дават на журналисти и спонсорите.

Опитите по Perform-A
Направени са четири серии от опити всеки един делегиран към неговите собствени специалисти в научни лаборатории за опити на живо, една в Германия, Швейцария, Австрия и Италия. Друг партньор, швейцарската фондация IT`IS, създаде една система за излагане на ЕМП за всичките четири лаборатории, която е в състояние да дозира равномерно върху цялото тяло на опитното животно излъчване от ЕМП с радиочестота. Също така компанията е конструирала, инсталирала и работила с индентични копия на апаратите във всяка лаборатория.
 
Камери за животни  в Fraunhafer ITEM със системата за облъчване на мишки. Всяко колело облъчва до 65 мишки, радиално наредени около антената

В италианската лаборатория, изследователите са се опитали да повторят опита на Репачоли и неговата научна група с pim1 мишки, но при по добре контролирани условия, така че да увеличат статистическия характер на опита. Австрийската група следи за ефекта от излагането на ЕМП върху женски плъхове, вече заболели от рак на гърдата от индентифициран вид рак. Те са били облъчвани ежедневно по четири часа в течение на шест месеца. Целта е да се наберат данни дали излагането на ЕМП може да повлияе  върху растежа, латентното състояние,     влошаването или не влошаването на туморите.  

Изследователската група в Германия и Швейцария изследват появата и ръстът на раковите образования върху мишки и плъхове.  И в двете страни опитните животни са излагани на ЕМП с радиочестота ежедневно по за два часа пет дни от седмицата в течение на две години. Германските и Швейцарските  изследователи откриват различни изменения в мишките и плъховете за да ги добавят към италианското проучване.

Резултати от Perform-A
Резултатите остават в тайна до изводите, които ще се направят през септември 2005, на основание договореност в консорциума Пърформ-А и неговите спонсори. Световната здравна организация и Международната агенция за изучаване на рака имат план да оценят влиянието на ЕМП от мобилните телефони върху рака през октомври 2005.

6)Проектът Ramp 2001

Може ли дълготрайното използване на мобилен телефон да предизвика вредно въздействие в мозъка и нервните клетки от не термичен характер?

Няма научен консенсус върху биологичния ефект от продължителното излагане на ЕМП с радиочестота. Един въпрос на който още няма отговор е дали излагането на ЕМП с радиочестота, при сега приетите норми за безопасност  все пак предизвикват клетъчни или молекулярни в промени в мозъка и нервната система, които не са в резултат на затопляне от ЕМП. Научния колектив Ремп 2001  търси отговор на този въпрос.

Говорът в мобифоните се пренася от радиовълни. Когато се разговаря, вълните пренасят сигнала в две посоки, от мобифона към най-близката базова станция и обратно. Тези вълни се движат и съответно засягат и  околната среда. Безспорно, тялото на говорещия по мобифона атсорбира част от вълните, като те предизвикват загряване на телесните тъкани. Това не е голямо въздействие. Производителите са създали мобифони с ниска мощност на излъчване, за да могат да удължат живота на батерията в мобифона. Впрочем, говорещият държи мобифона върху ухото си. Тъй като ЕМП е най-силно до антената на мобифона, мощността която може да се атсорбира от главата може да не бъде малка от гледна точка на приетите норми. Много високото загряване на тъканите на мозъка е много опасно, ако това продължава дълго.

Консултантските и регулаторни  органи, както националните така и международните са определили безопасни стандарти. Те ги изразяват в така наречената специфична абсорбция (SAR). Прието е ниво за адсорбиране на радиочестотна  енергия от един килограм телесно тегло, не по-високо от една десета от индекса SAR, предизвикващ повишение на температурата с 10 С. Тази норма е задължителна за всички производители на мобилни телефони.

Фактически всички мобилни телефони остават в рамките на безопасните норми, даже когато нивата бяха намалени. Но появата на все повече проучвания започват да не вярват на тях. Изследванията  предполагат, че ниските радиочестоти могат да имат биологичен ефект, който не е свързан със загряване на тъканите. Въпреки, че много научните среди и производителите спорят за надеждността на изследванията, някои групи оспорват, че не термичният ефект изисква допълнително проучване в бъдеще.
Нещо повече, дългият латентен период на много болести, които може да се свържат с въздействието на тези полета означава че експертите не могат да бъдат напълно сигурни, че дълготрайното използване на мобилни телефони не въздейства вредно за нервната система и организма, като цяло.

 Микрофотогрофия на един астроцит: астроцити(нервни клетки ) от мозъка на мишка използвани за изпитание с радиочестоти и електромагнитни полета

Rota-rod използван за изпитание на разликите в поведението на мишки при или не облъчване с радиовълни                                                                                                           

Електромагнитна клетка използвана за облъчване с радиочестоти на нервна клетка. Нервните клетки са култивирани в съдове поставени в основата на конструкцията

Консорциумът Ramp 2001
Проектът Ремп 2001 е един принос към общите усилия необходими за да се отговори на днешната неяснота по въпроса на не термичния ефект. Партньорите предвиждат резултатите от проекта да повлияят на понататъшната ревизия на стандартите за безопасност. Чрез опитите върху животни изкуствено култивирани клетки се изучава биологичния ефект при дълготрайно или краткотрайно облъчване с ЕМП с радиочестота на мозъка и неврони, специално всякакви но не термични ефекти.
Научният колектив комбинира различни научни и технически експертизи в биофизиката, биологията на клетките, компютърно моделиране, неврофизиология и фармакология. Учените са подбрани от Италия, Франция, Швеция, Об. Кралство и се координират от Италианския междууниверситетски център ICEmB, консорциум съставен от различни изследователски групи, административно обслужвани в Университета в Геноа.
Опитите на Ramp 2001
За да се осигури сравнимост на резултатите, опитите с облъчване с радиочестоти е правено с една и съща честота и параметри на модулацията-тези използвани в второ и трето поколение мобилни телефонни системи и съответно четири стойности на SAR: една над, една близко до, и две под сегашните стандарти за безопасност.

Един от колективите експериментира върху живи мишки, първо като ги облъчват с радиочестоти и ЕМП с различна продължителност и след това проверяват поведението им и паметта. След което мозъкът на мишките се премахва  за редица биологични тестове и наблюдения под електронен микроскоп. За наблюденията под микроскоп те ползват нови техники за наблюдение, при които се измерва  енергията консумирана от мозъка, за да се определят местата  в мозъка, които са най чувствителни  към GSM честотите. Правейки карта на мозъка това дава на колектива да определи подходящата активност за опитът за поведение на мишките, което ще служи в бъдещи опити  за да се определи ненормалното поведение на мозъка при облъчване с радиочестоти и ЕМП.

Други партньори по проекта Ramp 2001са разработили една нова система за облъчване  на ,,филии,, от мозъчна тъкан, премахната от необлъчени мишки. Резултатите ще служат като мярка спрямо която по късно консорциумът ще сравнява резултатите от опъта за поведение и памет на живи мишки за да направи пълна картина за електропсихологическите промени  в мозъка на мишките. Най- голям интерес от мозъка представлява частта, при която хората държат мобилните си телефони.

Една от целите на проекта Ramp 2001 e едно изследване на ефекта от излагането на радиочестоти и   ЕМП върху пролифирацията и различаващата способност на клетките – процес при който незрелите, не специализирани клетки провокират растежа на клетки със специални характеристики. За тази цел колективът работи с култивирани нервни клетки, включително тумурни клетки извадени от ембрионални нервни клетки. За да завърши напълно това проучване, два колектива разработиха теоретичен модел и компютърна симулация за да се разбере по-лесно  как радиочестотите и ЕМП си взаимодействат с нервните клетки на клетъчно ниво. Те обърнаха особено внимание на ранния стадий на тези взаимодействия, къде ЕМП сигналите  въздействат върху мембраните на клетките.

Резултати на Ramp 2001
Първоначално се предвиждаше работа да приключи за три години до декември 2004, проектът беше удължен по време до септември 2005. Резултатите все още на са комплектовани, но предварителните резултати не показват особен ефект от облъчването на експериментални биологични системи с радиочестоти и ЕМП.   


7) Проектът Reflex
Дали  много нискочестотните и радиочестотни електромагнитни полета предизвикват биологически промени в живите клетки?
Въпросът дали много нискочестотните и радиочестотните полета влияят върху човешкото здраве, досега няма окончателно становище и същото може  да се каже за радиочестотните полета. Консорциумът Рефлекс търси да изясни въпроса на ниво индивидуална клетка чрез проучване по метода vitro. Това включва излагането на голям брой човешки и животински клетки на електромагнитни полета, при сега приетите нива на безопасност, като резултатите се анализират.

Нивото на честотите класирани като много ниски не е голямо, започвайки от 0 до 300Hz. Трудно е да се минимизира тяхното значение. Електроснабдителните електропроводи опасващи целия свят, работят при тези честоти и допринасят за повишаване на ЕМП. Т.е. източниците на такива полета са широко разпространени, както в къщи така и отвън и на работните места-електрическата мрежа и всички електрически уреди. Радиочестотите покриват далече по големи нива, като се започне от много ниските честоти та се стигне до 300GHz. Те са навсякъде около нас, например вълните пренасящи радио и телевизионен сигнал, базисните станции на мобилните телекомуникации, също така безжичните връзки на компютрите и други цифрови устройства.


Червени-средни радиовълни, зелени-VHF и телевизионните, виолетови-UHF и телевизионните, GSM честотите

Много експериментални и епидемологични проучвания са изследвали биологичното въздействие на тези палета върху хора. Голям брой от тях не са намерили определено въздействие, но въпросът още стои. От една страна някои опити посочват, че е възможно ЕМП да атакуват гените. Остава неясно дали наистина те могат да предизвикат заболявания като рак и заболявания на нервната система. Остава под въпрос биологичният механизъм, чрез който ЕМП може да подтикнат към патологични явления на ниво клетка. Възможност да е така включва: неконтролирано увеличаване на клетките, съкращаване или увеличаване живота на клетката; промени в генетичният код на клетката.

Reflex консорциум
Това е проблемът към който се насочва проектът Рефлекс. Чрез строго контролирани и повторни опити партньорите следят за определени промени в клетката изложена на ЕМП, които може в определен период от време да създадат условия за появата на рак. Координирани от VERUM- фондация за поведение и околна среда в Германия, се състави научен  колектив от 12 групи от седем страни за да проведе 52-месечни изследвания. Повтарянето на опитите и резултатите от тях формират виталната част на проекта, да се види до колко по-ранните изследвания  са съмнителни, поради това че са били не независими и не повтаряни за потвърждение.

Опитите на Reflex 
За да се даде възможност опитите да са акуратно повторени и да се осигури сравнимостта между тях, особено важно за опитната постановка на различните опитни места да са еднакви колкото е възможно и работата им стриктно да се контролира. Изследователската група допълни опитната постановка с нови апарати за генериране на полета-ELF-EMFs и RF-EMFs, специално конструирани за проекта Reflex. Инсталирани бяха четири копия от всеки апарат в няколко лаборатории. Всеки отделен комплект се състои от инкубатор с две камери  за клетките. От време навреме, без периодика компютър решава коя от камерите ще бъде облъчвана с EMFs и коя не.

Наблюдава се скъсване на нишките на клетките Hl -60 след излагане на гама лъчение, както и от облъчване с висикичестотно  магнитно поле. Колкото е по дълга опашката на клетката на изображението, толкоз по-силно и често е скъсването на нишките на клетката.

Деляща се HL-60 клетка с няколко micronuclei открити с микроклетъчен тест  под микроскоп.Появяването на една или повече micronulei признак генотоксичен ефект  поддържан от клетката
В системата за облъчване с много нискочестотни полета и ЕМП бяха облъчвани човешки клетки. Между тях лимфоцитни, белите кръвни телца, помагащи на тялото да се бори срещу инфекции; фибробласти, клетки който формират свързващата тъкан, формираща опорната рамка на органите  в тялото; мускулни клетки; както и животински клетки като гранулозни клетки  от мишки. Подобни опити са правени с облъчване от радиочестоти и ЕМП с клетки HL-60, човешки клетки използвани  като модел на ранни предтечи на клетки от костен мозък; гранулозни клетки от мишки; човешки лимфоцити; фибробласти и мозъчни клетки.

След облъчването, изследователите от Reflex изследваха клетките за клетъчни промени за генотоксицити-например, отклонение в хромозомите  или повреди в ДНК или микронуклеи, фрагменти от хромозоми останали извън ядрото на клетката. Те също така наблюдават промените в поведението на гените  и протеините в облъчваната клетка- поведението се изразява в процес където генетичната информация кодирана в гена се превръща в структура и функционира като клетка.

Резултати Reflex
Смесен, но интригуващ образец се появява от техните анализи. Облъчването с  електромагнитни полета ниска честота  и EМП с 50Hz, обичайното битово електрозахранване, има генетични ефекти  върху човешки фибробласти, човешки меланоцити и някои животински клетки. Лимфоцитите и други клетки междувременно остават не повлияни. Във фибробластите те откриват директна връзка между интензитета  и продължителността на облъчване и броя на повредите на ДНК  или отделяне на микронуклеи и двете признак на генотоксичност.  Полученото от две лаборатории на Reflex, беше потвърдено от две лаборатории извън проекта.

В клетките облъчени с радиочестоти е ЕМП изследователите също откриват генотоксични ефекти-отчетени заедно с други промени, разкъсване на ДНК, хромозомни отклонения и формиране на micronuclei-в човешки фибробласти, HL-60 клетки и гранулозни клетки  от мишки, но без промени в лимфоцитите. Нещо повече, степента на уврежданията зависи от продължителността на облъчване и използвания сигнал.

Колективът на Reflex намери доказателства в някои от клетъчните култури  и електромагнитните полета с ниска честота и тези с радиочестота и ЕМП може да влияят на гените и протеините ангажирани например с работата да делят клетката, пролиферацията и различаването.
Тези открития са заначителен принос в нашето разбиране на ефектът от облъчване с електромагнитни полета с ниска честота и ЕМП може да засегне човишки и животински клетки  култивирани в лаборатории. Впрочем, преди да се извадят необходимите заключения от риск за човешката здраве, трябва да се приключи с всички изследвания върху животни.


8)  THz-Bridge проект:
Дали вълни с честота THz са безопасни за прилагане в биомедицински и биологични изследвания ?
Днес, прилагането в медицината на изследвания с тера честоти(1012 Hz)  е на фокус в доста изследвания. Очаквайки един значителен ръст в тяхното използване в лабораториите и болниците, групата изследователи по проекта THz-Bridge стигна колективно до въпроса за безопасността, на който трябва да се отговори преди да се разработят стандарти за излагането на облъчване с  тера честоти.

Тера-честотите обхващат електомагнитния спектър в така наречената Т-пролука. Така, както показва фигурата по-долу това е между 100GHz и  20 THz. Това е място от спектъра, който е привлякъл много по-малко внимание от спектъра в съседство-по-високи честоти-инфрачервените и по ниските честоти на микровълните. Но днес това се променя.


Светло сини-електромагнитни полета с много ниска честота, оранжеви- радиочестоти, зелени-микровълни, червени –инфрачервени, тъмно сини-ултравиолетови, жълти-Ренгенови    
Подобряването в производството на полупроводниците и лазерните технологии наскоро допринесе за производството на по-мощни източници и детектори за THz-ви излъчвания. Това даде възможност спокойно този спектър да се използва от широката общественост от академици и учени от индустрията  и инженери. Изследователите вече разработват прилагането в различни области, като астрономията, науката за околната среда, осигуряването на качеството, медицинските изследвания и безопасност.  Един научен колектив откри, че сегашното познание за биологичния ефект от THz облъчванията е ограничен, за което се правят активни стъпки за започването на проект THz-Bridge за да се направи оценка на потенциалното въздействие на тази технология върху здравето на използващите я  пациентите.

THz-Bridge консорциум
Изследователският център ЕNEA Frascati в Италия  оглави научната група по проекта THz-Bridge и международното сътрудничество се оказа витално, тъй като източници на такива излъчвания в целия THz спектър няма във всяка отделна страна. Партньорите включиха изследователски центрове и университети в Германия, Гърция, Об. Кралство, Италия и Израел и една Британска компания специализирала в прилагането на THz излъчванията. Те заедно комбинираха експертизи и умения от различни дисциплини, включително спектроскопия биомедицинско изображение – всички те необходими за различните програми на научната група  за биологичният експеримент  с различни източници на THz излъчвания. 

Опитите THz- Bridge

В голяма част от тяхната работа  научната група изследва взаимодействието между  THz излъчванията и  биологичните образци с повишаване на облъчването за да оценят податливостта им да се повредят от радиацията. Облъчените образци са наблюдавани за промени в морфологията и биологичните функции, съответстващи на проучваната биологична система. Това включва: Промени в състава на клетъчната мембрана  до определени молекули, промените в активността на клетките намерени в други пластове на кожата и оценка на фотохимическите повреди в изграждащите блокове на ДНК молекулите, които кодират генетичната информация на клетките. При кръвна клетка облъчена с THz, научният колектив наблюдава за сигнали за генотоксичност  поради разкъсване или повреда на молекулите  или клетъчната структура ангажирана с наследствеността.

Другата важна задача беше да се създаде база данни от биологичен характер. Това са графични изображения които носят информация за атсорбирането и излъчването на радиация  от облъчените образци  в определения вълнови обхват. За тази цел, колективът учени направи спектроскопски анализи на биологичните образци в инфрачервения и THz на спектъра, който би се ползвал за медицинсики наблюдения.

Третата част на научният колектив приготви въпросник, който беше разпространен на конференции и чрез уебсайта на проекта към групите по света, които ползват или се готвят да ползват източници на THz. Първата задача беше да се  събере информация за използването на облъчвания с THz, от безопасна гледна точка. Т.е. приетите норми? Какъв е осезаемия риск за използващите източници на THz? И какви са физическите параметри на използваните източници-като честота и нива на мощност.

Резултати от THz-Bridge

При проучванията с облъчването, колективът  не откри биологични ефекти  след много условия на облъчване. Впрочем, в някои случаи те откриват промяна в състоянието на определени химически компоненти да плуват между изкуствено създадени мембрани. Те също така наблюдават генетични повреди в лимфоцити (белите кръвни телца), след като са били директно облъчени от THz без защитната роля на кръвния серум. Главното заключение от проекта е, че THz облъчванията вероятно няма да бъдат вредни за биологични медицински наблюдения, ако един пациент се облъчи еднократно.    Впрочем, ръководствата за такова облъчване  изискват понататъшни изследвания  за да се определи по-ясно връзката между дозата на облъчване и резултата от медицинското изследване.

Целите на тяхното спектроскопско изследване бяха различни кръвни консистенции на човешка кръв, като червени и бели кръвни телца, хемоглобина, гликозата, всички протеини и холестерола, и също така   аминокисилините, от които са съставени протеините. Набраните биологични данни от научната група са на разположение на целия свят и се намират на уебсайта на проекта.http://www.frascati.enea/THz –BRIDGE. Те също така разработиха тест за анализиране кръвни проби чрез инфрачервена спектроскопия  на субстанции като холестерол, всички протеини и гликозата.
Изследванията на THz –Bridge на облъчването с THz е първото по рода си в света. За период от една година  около 20%  от използващите такива източници върнаха попълнени въпросници. От изследователските групи от ЕС, Япония, Русия и Щатите, показват ясна нужда от  искат ясни нужда от действия. Нито един набор от стандарти за излагане на работници изложени на THz облъчване не се е появил на бял свят!


9) Проектът EMF-NET

Какво е участието на политиците  и на обществото в изследването на ефектът от електромагнитните полета върху здравето ?
Изследването да се разбере дали и как електромагнитните полета въздействат върху здравето, естествено е чувствителен въпрос. Работейки с незавършените графици начертани наскоро от учените, вече  за политиците е възможно да управляват в посока, при която се избягва прекаления конфликт между  многото  акционери?Проектът EMF-NET  прави най-доброто, отговорът да е ,Да!

Учените изучават ефектът върху здравето от не йонизиращи излъчвания на електрамагнитни полета, обхващащи електромагнитния спектър започвайки от статическото електрическо и статическото магнитно поле до електромагнитните полета  с честота в  Терахерца ( THz). Те също така трябва да спорят със сложността на човешкия организъм. За броят и естеството на вълните при които тези две системи си взаимодействат сега може само да се гадае. Така, че не е изненада, че подходите и техниките за тези неща са предмет на все още млади различни клонове на науката.

Зад сцената, съществуват динамични социални и политически сили между една огромна армия от акционери, чиито различни интереси са в това поле, а и самите учени и изследователските групи; политиците, правителствата и регулаторните органи на местно национално и международно ниво. Е не трябва да забравяме и здравните професионалисти, индустриалците, инвеститорите, търговските сдружения, профсъюзите, маркетинговите професионалисти, ползващите уредите свързани с EMF, пациентите и т.н. както и не бихме могли да гледаме за момент една модерна медия без тези електромагнитни полета.

Да въведем в ред тази комплексна околна среда ще бъде много амбициозна задача, но участниците в координацията на действията по EMF-NET се стремят да дадат съществен принос към тази задача. Те търсят да дадат едно тълкование на отношенията между науката и политиците –рамката за интерпретиране на научните резултати,чрез които европейските политици ще бъдат повече в състояние да постигнат  необходимия баланс между най-добрите научни постижения и  вземането на решения.

Участници в EMF-NET

 EMF-NET очертава разделителна черта между участниците. Между тях са координаторите на всички подкрепяни проекти в ЕС, отнасящи се до здравния ефект от ЕМП, а също така представителите на много национални и международни изследователски програми  в тази област. Но EMF-NET е повече от място за общи приказки, където учените експерти биха били доволни просто да обменят мнения. Други участници получават допълнителна перспектива. Те привличат индустриалците от електрическата и електронна индустрия, операторите на мобилни телефони, представителите на профсъюзите и делегации от регулаторните органи. Общо са представени 40 организации.

Дейността на EMF-NET
Управителното тяло прави своята интерпретации, свързвайки един комплект от вътрешно обвързана дейност, без да прави каквито и да е лабораторни изследвания или други първични изследвания в биологичната наука. Основата на техният подход се състои в един постоянен процес на определяне и обединяване на резултатите от текущите научни изследвания в тази област, което е широко разпространено не само между научните дисциплини, но също така между учените от цял свят.В една друга постоянна дейност, участниците наблюдават новопоявяващите се технологии, като например трето и четвърто поколение мобилни телефонни системи, с цел да помогнат за определяне пътя напред  за следващи изследвания.за да помага за тези две задачи управителното тяло провежда серия от срещи с обществото, кръгли маси, работни срещи, конференции.

Бордове от експерти  ще обсъждат новата информация, така както се появи и всеки борд обобщава  всички данни от информацията  имаща отношение очевидно към въпросите по отношение на  интерпретирането на доклади по EMF-NET. Управителното тяло  ще разространява докладите до определен брой читатели. Първо и най-вече на политиците и здравните органи, но също така за тях ще бъдат цел и други акционерни групи, не само учени, но също така и широката публика.

Едно изследване на усещането за риск  и обмена на информация е ключов елемент в дневния ред на проекта. Тук ударението е кака да се обменя информация за риска, потенциален и действителен, без от една стрна да се избегнат неудобните въпроси или от друга да се провокира неоснователен страх-трудно изпълнима задача, неочакване подриване на почвата под бързо развиваща се област в науката. По проекта се оформи също така Бързо отговаряща европейска група  по въпросите на ЕМП и здравето и е натоварена да дава незабавни и кратки отговори на въпросите поставени от
службите на  Европейската Комисия.

Резултати от EMF-NET
Само една година  след създаването си, проектът вече си изгради висок авторитет в научните и политическите среди, благодарение на не малката част уебсайта- http://emf-net.isib.cnr.it/ Групата по проекта направи бръз напредък в каталозирането на съответните изследователски резултати, организира и участва в дузина мероприятия и гледа напред за организиране на нови мероприятия, включително две действия посветени на дискусии в тълкуването на Директива 2004/40/ЕС за облъчванията на работното място с ЕМП. През август 2005 публикува първият набор от 13 тълкувателни доклада на резултати от различни изследвания. Те обхващат проучвания от епидемологични и лабораторни изследвания до новопоявяващи се технологии. Групата за бързи отговори също публикува отговори на въпроси, като този от съветът на регулатора в Об. Кралство по използването на мобилни телефони от деца, здравният ефект от телефонните мачти и използването на  гривна от железни мъниста на ръката-освобождавайки децата от мобилен телефон.


ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

I. Проект- QLK4-CT-1999-01214
Разработване на съвети  за ЕС по отношение на риска за здравето за населението при използването на системи за сигурност, работещи с електромагнитни полета
Участници в проекта
1.    Юрген Бернхардт- Международна комисия за защита от нейонизиращи излъчвания (ICNIRP) Германия-координатор
2.    Улф Берквист Университета Linkoping, Швеция
3.    Франк дьо Грюий Унивеситета в Лайден, Холандия
4.    Рене дьо Сез INERIS, Франция
5.    Майла Хайтанен Финсикия Институт по здравето на работното място-Финландия
6.    Гиани Мариути Национален институт по здравето-Италия
7.    Рюдегер Матес Федерална служба  за радиозащита –Германия
8.    Аластер Маккенли Национален борд за радиозащита –Об. Кралство
9.    Майкъл Репачоли Световна здравна организация
10.    Георги Турачи Национален институт по радиология и радиохигиена-Унгария
( вижте  също:
http://www.icnirp.de/documents/ExSummary.pdf.,
 http://www.icnirp.de/documents/EASD.pdf ,

II  Проект Cenfec- QLK4-CT-1999-01129
Комбиниран ефект от електромагнитни полета с канцерогенна среда -QLK4-CT-1999-01129
Участници в проекта
1.    Университета Kuopio, Отдел за наука по околната среда-Финландия-координатор на проекта
2.    STUK- Орган по радиация и ядрена безопасност, Финландия
3.    Института Fraunhofer по токсикология  и експериментална медицина, Германия
4.    Института Flemish за технологични изследвания ( VITO) Белгия
5.    Университет в Генуа –Междууниверситетски център по взаимодействието между електромагнитните полета и биосистемите-Италия

III  ПроектGuard- QLK4-CT-2001-001150Потенциален вреден ефект върху слуха от клетъчните телефони GSM
Участници в проекта
1.    ISIB –Национален консилиум за изследвания, Италия –координатор,
2.    ENEA –  Енергия и околна среда, Италия
3.    Национален институт за здравето и медицинските изследвания –Франция
4.    Лаборатория за наука по нервите и системите за възприятие , университета Клед Бернард-Лион, Национален център за научни изследвания -Франция
5.    Унивеситета ва Саутемпшън, Инсититут   за изследване на звука и вибрациите-Об. Кралство
6.    Регионална обединена болница в Солун-АНЕРА, Отделение по оторалингология на главата и хирургия на врата –Гърция
7.    Университета по медецина в Каунас, Институт за биомедицински изследвания, Лаборатария по нервохирургия-Литва
8.    Национаелен център за обществено здраве-Фредерик Йолиот Курие, Национален изследователски институт по радиология и радиохигиена , Отдел по не йонизиращи излъчвания-Унгария
9.    Национален изслидователски център по аудиология и рехабилитация на слуха, отдел по експериментална и клинична аудиология-Русия
(вижте също: http://www.guard.polimi.it )

IV Проект Interphone-QLK4-CT-1999-01563
Международно контролно проучване за риск от рак  в връзка са използването на мобилни телефони
Участници в проекта
1.    Международна агенция за изследване на рака-Франция
2.    Датско общество по рака, Института по ракова епидемология-Дания
3.    Орган по радиация и безопасност (STUK)-Финландия
4.    Университета Клод Бернард Лион, Франция
5.    Йоханес Гутенберг- Университета в Майнц, Институт за медицинска статистика и документация- Германия 
6.    Гертнер институт по епидемология и здравна политика, Медицинския център Чаим  Шеба-Израел
7.    Висш институт по зравето-Италия
8.    Норвежки орган по защита от радиация-Норвегия
9.    Каролински институт –Швеция
10.    Институт по изучаване на рака, раздел епидемология- Об. Кралство
11.    Университета в Лиидс, група по педиатрична епидемология-Об. Кралство
(  вижте също:
  http:www.iarc.fr/ENG/Units/RCA4.php,
 http:www.iarc.fr/ENG/Units/RCAg.htlm,
 http:www.iarc.fr/ENG/Units/RCAd1.htlm,
http:www.iarc.fr/ENG/Units/InterphoneSwedish.html,  http:/www.iarc.fr/ENG/Units/RCAh.html,
http://www.iarc.fr/ENG/Units/RCAi.htmi

V Проект Perform-A-QLK4-CT-1999-01476
Изследване ин виво за възможния ефект върху здравето от мобилните телефони и базовите станции
Участници в проекта
1.    Fraunhofer-Gesellschaft zur Foderung  der angewandten Forschung eV-Германия, координатор
2.    Швейцарски технологичен институт, лаборатория за  ЕМП и микровълни-Швейцария
3.    Osterreichishes Foerschungzentrum Seibersdorf   GmbH, отдел по наука за живота-Австрия.
4.    RCC Ltd. Швейцария
5.    Институт за биомедицински изследвания А. Марксер-RBMs.pa-Италия
6.    Университета Аристотел в Солун, лаборатория по радиокомуникации, отдел по физика-Гърция

VI Проект Ramp 2001-QLK4-CT-2001-00463
Оценка на риска при излагане на клетки от нервната система на облъчване от GSM честоти (изследвания ин витро да ин виво
Участници в проекта
1.    Университета в Геноа- Междууниверситетски център ICEmB-Италия, координатор
2.    Национален институт по екологично приемлива индустрия и рисковете, Verneuil  и Halatte, Франция
3.    Технологичен университет Chalmers в Готенбург, отдел по електромагнетизъм,Швеция
4.    Института в Бредфорд, училище по информатика-Об. Кралство

VII Проект-Reflex-QLK4-CT-1999-01574
Оценяване на потенциалния риск за околната среда от излъчвания на електромагнитни полета с ниска честота ( изследване ин витро)
Участници в проекта
1.    VERUM- Фондация за поведението и околната среда-Германия, координатор
2.    Свободен университет в Берлин, клинична химия-Германия
3.    Виенския университет, здраве на работното място-Австрия
4.    Институт по растителна генетика-Германия
5.    Болницата Рамон и Кайал, INSALUD-Испания
6.    STUK-орган по радиация и ядрена безопасност-Финландия
7.    Хановерски   университет, Институт по биофизика-Германия
8.    Университета в Болоня, отдел по физика-Италия
9.    Висше национално училище по химия и физикаPIOM-Франция
10.    Швейцарски федерален технологичен-Швейцария
11.    Миланския университет, отдел по медицина  и фармакология-Италия
12.    Център за съхранение на данни (първични данни)RZPD, Германия

VIII Проект Bridg-
Излъчванията с честота THz при биологични изследвания, изследвания в диагностиката и изучаване на потенциалния генотоксичен ефект –QLK4-CT-2000-00129
Участници в проекта
1.    ENEA, Изследователски център Фраскати  UTS техологии-Италия, координватор
2.    Forschungszentrum Rossendorf e.V., Institut fur Kern und Hardonenphisik-Германия
3.    Уневурситета в Телавив, отдел по физиология и фармакология-Sacler училище по медицина-Израел
4.    Щтутгарския университет, 1. институт по физика-Германия
5.    Йохан Волфганг-Университета Гьоте на Франкфурт на Майн, Институт по биофизика-Германия
6.    Университета в Геноа. Между университетски център по електромагнитни излъчвания и биосистеми –Италия
7.    Национална гръцка фондация за изследвания, Институт по теоретична и физическа химия -Гърция
8.    Teraview Lmt.-Об. Кралство
9.    Университета в Нотингам, Училище по биомедицинска наука, Човешката анатомия и биология на клетката-Об. Кралство
10.    Университета във Фрайбург , отдел молекулярна и оптична физика-Германия
(вижте още:   http://www.frascati.enea/THz-BRIDGE

IX Проект EMF-NET-SSPE-CT-2004-502173
Ефекти от облъчването с електромагнитни полета: от наука към здравето на обществото и безопасно работно място
Участници в проекта
1.    Пауло Равазани, Инженерен институт по биомедицина, Национален съвет за изследване –Милано-Италия, координатор
2.    Елизабет Кардис, междунарадна агенция за изследване по рака, Лион-Франция
3.    Лаурънс Чалис, Национален борт за радиологична защита, Оксфорд-Об. Кралство
4.    Йохан Бушман,Fraunhofer Gessellschaft zur Forderung der angewandten Forschung e. V. Мюнхен –Германия
5.    Джулиелмо ди Инзео, междууниверситетски център ,, Взаимодействие между електромагнитните полета и биосистемите”( ICEmB), Геноа,Италия
6.    Мария Фейчтинг, Института Karolinska, Стокхолм-Швеция
7.    Герд Фридрих, Forschungsgemeinschaft Funk e. V., Бон-Германия
8.    Кйол Хансон Милд, Национален институт за работното място,Умеа-Швеция
9.    Юка ЮтилайненУниверситета в Куопио-Финландия
10.    Йолана Карповиц Централен институт по охрана на труда-Държавен институт Badawczy, Варшава-Полша
11.    Норберт Лайтгеб Институт по клинично инженерство, Технологичен университета  в Грац-Австрия
12.    Demosthenes Papamelethiou,динен изследователски център, Испра-Италия
13.    Теодорос Самарас ,Университета Аристотел в Солун-Гърция
14.    Георги Турочи, ,,Frederic Joliot –Curie” Национален изследователски институт  по радиология и радиохигиена, Будапеща-Унгария
15.    Бернард Вейлет Висше национално училище по химия и физика в Бордо-Франция
( вижте още: http://emf-net.isib.cnr.it/

 


ПОСЛЕДНИ  СТАТИИ:

АСПАРТАМ И ГЛУТАМАТ – ВКУСОВЕ, КОИТО УБИВАТ

СТРЕСЪТ ПРЕДИ И СЛЕД ОТПУСКАТА Е ОПАСЕН

ПОГЛЕЗЕТЕ ТЯЛОТО СИ

ЗЕЛЕНЧУКОВИТЕ МАСКИ

БИОХРАНИТЕ НЕ СА НЕПРЕМЕННО ПО-ДОБРИ ОТ ОБИКНОВЕНИТЕ

КАФЕТО
СРЕЩУ РИСКА ОТ ДИАБЕТ

ПРИЕМЪТ НА МУЛТИВИТАМИНИ МОЖЕ ДА ПОВИШИ РИСКА ОТ РАК НА
ГЪРДАТА

ФРУКТОЗАТА Е ТИХ УБИЕЦ

ГЛЕДАНЕТО НА ТЕЛЕВИЗИЯ ПОВИШАВА РИСКA ОТ ПРЕЖДЕВРЕМЕННА
СМЪРТ

СЪНЯТ МОЖЕ ДА НАПРАВИ КРАСИВИ ЛИЦЕТО, ТЯЛОТО И КОСАТА НИ

ИТАЛИЯ ЗАБРАНЯВА СИЛИКОНОВИТЕ ГЪРДИ ЗА МАЛОЛЕТНИ

ИЗСЛЕДВАНЕ: ЖИВОТЪТ БЛИЗО ДО МАГИСТРАЛА ИЛИ ГЛАВЕН ПЪТ
ВОДИ ДО СТЕСНЯВАНЕ НА АРТЕРИИТЕ

ДА ИЗВАЕМ ФИГУРАТА СИ С ЛЕК СПОРТ

САМОЛEЧЕНИЕТО ИЛИ КАК ДА СЕ ЛЕКУВАМЕ САМИ У ДОМА

ВЯРАТА МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ НА ПАЦИЕНТИ С АЛЦХАЙМЕР

КАК ЦВЕТОВЕТЕ ВЛИЯЯТ НА ЗДРАВЕТО

НЕЩАСТНИТЕ ХОРА ГЛЕДАТ ТЕЛЕВИЗИЯ, ЩАСТЛИВИТЕ ПРАВЯТ СЕКС

НА КАКЪВ ЕЗИК ПЛАЧАТ БЕБЕТАТА

МОБИЛНИТЕ ТЕЛЕФОНИ НЕ ПРИЧИНЯВАТ РАК СПОРЕД НОВО
ИЗСЛЕДВАНЕ

ПОСТТРАВМАЧНИЯТ СТРЕС

ПАРЕНЕТО „ПОД ЛЪЖИЧКАТА”

ЗАЩО СА ВРЕДНИ ДЮНЕРИТЕ?


Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=3330

Posted by on авг. 4 2010. Filed under За тялото. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.22408 лв
 CHF =  1.67122 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.24074 лв
100  RUB =  2.7727 лв
 USD =  1.58418 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.