ЗАКОННА ИПОТЕКА

Освен договорна ипотека „Закона за задълженията и договорите” /ЗЗД/ предвижда и т.н. законна ипотека.
Законната ипотека се учредява само върху недвижими имоти и в случаите, предвидени в ЗЗД или други закони, а именно:

-в полза на съделителя, ако неговият дял трябва да се допълни – върху недвижими имот, който остава в дела на съделителитя, който дължи допълването
-в полза на отчуждителя на недвижим имот за обезпечаване на вземането
При законна ипотека не се сключва договор в нотариална форма, защото тя възниква по силата на закона, но не е достатъчно само законът да я предвижда, а е нужно освен това тя да се впише. Вписването става по молба на кредитора, към която се прилага препис от акта за отчуждаване или за делба. Молбата е необходимо да съдържа всички данни, които трябва да съдържа и нотариалния акт и които са посочени в чл. 167, ал. 2 от ЗЗД – трите имена, адрес и занятие на кредитора и на длъжника, а така също и собственика на имота и т.н.
Освен чрез договорна /виж бр. 72/18.05 – 24.05.2007 г./ и по силата на закона, ипотеката може да възникне и по трети начин – при обезпечение пред съда. Когато законът постановява, че трябва да се представи обезпечение пред съд, то може да бъде залог или ипотека. Ако е ипотека, тя се учредява чрез вписване на нотариално заверено съгласие на собственика на недвижимия имот за учредяването и – чл. 181, ал. 2 ЗЗД.
Ипотеката възниква с вписването и, а самото вписване се извършва в имотния регистър по реда, определен в „Закона за кадастъра и имотния регистър”. Вписват се молбата за законова ипотека и нотариално завереното съгласие на собственика на имота.
Съгласно „Закона за кадастъра и имотния регистър” имотния регистър се състои от партидите на недвижимите имоти и в него се вписват актовете, с които се признава или прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, възбраните и ипотеките върху тях и други действия, обстоятелства и юридически факти, за които законът предвижда вписване.
Всеки недвижим имот има идентификатор и основните данни за него в имотния регистър се получават от кадастъра. За всеки недвижим имот се води партида – партидно дело, което се състои от пет части:
Част А – за имота
Част Б – за собственика
Част В – други вещни права
Част Г – ипотеки
Част Д – възбрани
Всеки акт, който подлежи на вписване, се вписва в частта на партидата, за която се отнася. Вписванията в имотния регистър се извършват по молба на заинтересованото лице, нотариуса или служебно. Молбата се подава до съдията по вписванията и на нея се отбелязва датата, включително часа и минутата на постъпването и. С вписването, при което се отбелязва денят и часът, ипотеките получават ред, който има голямо значение, ако върху един и същи имот са учредени няколко ипотеки. Следователно ипотеките се подреждат една след друга по реда на тяхното вписване в имотния регистър.

Особено важно е молбата и нотариално завереното съгласие да съдържат данни за кредитора, собственика или длъжника, обезпеченото вземане и размера на сумата. Ако някои от тези данни липсват, ипотеката е нищожна.
Вписването има ограничено във времето действие. То трае според закона 10 години и ако в рамките на 10 години задължението не бъде погасено, вписването трябва да се поднови преди изтичането на този срок. Ако се впише след изтичането на 10 години, ипотеката има действие от момента на новото си вписване. Подновяването на вписването става с молба.

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=546

Posted by on май 24 2007. Filed under Позиция. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20686 лв
 CHF =  1.71384 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.23656 лв
100  RUB =  2.56728 лв
 USD =  1.70072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.