ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

Нормативна уредба:

Закон за задълженията и договорите /ЗЗД/

Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/

Закон за устройство на териториятя /ЗУТ/

Закон за авторското право и сродните му права.

Договорът за проектиране няма изрична уредба, но е широко разпространен в практиката. По своята същност той е разновидност на договора за изработка, но съдържа някои специални разпоредби във връзка с нормативната уредба на проектантската  дейност.

С договора за проектиране възложителят възлага, а проектантът приема да извърши срещу възнаграждение проектантска услуга.

Архитектите и инженерите, които са регистрирани в съответната камара, получават възнаграждение, определено в писмен договор с възложителя на проектантската услуга, въз основа на свободно договаряне. Договореното възнаграждение не може да бъде по-ниско от себестойността на извършената проектантска услуга, с изключение на проекти за молитвени домове и за лица в неравностойно положение.

Страни по този вид договор са проектантът и възложителят. Възложител е всяко физическо  или юридическо лице, което подписва договора за проектантска услуга и заплаща договорената цена за проектиране. Проектант  е онова физическо лице, което притежава диплома от акредитирано висши заведение с квалификация „архитект”, „строителен инженер” или „инженер” с  образователно –  квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, вписано в съответния регистър на Камарата на архитектите, съответно на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, както  и лице с призната проектантска правоспособност по смисъла на  ЗКАИИП, което има право да изработва устройствени схеми, планове и инвестиционни проекти в съответствие с придобитата си правоспособност.

Договорите за изработване на устройствени схеми и планове и за инвестиционно проектиране на обекти от първа до четвърта категория по чл. 137, ал. 1, т. 1-4 от Закона за устройство на територията се регистрират в съответната камара. Регистрите съдържат информация за наименованието и местонахождението на обекта, техническите параметри и данни за възложителя  и изпълнителя.

Договорът се сключва в писмена форма задължително, аргумент в подкрепа на това обстоятелство е обвързаността на този договор с  авторското право на проектанта върху проекта.

Със сключването на договора за проектиране за страните по него възникват права и задължения, както при договора за изработка, който вече разгледахме.

Специфична особеност на договора за проектиране е, че проектантът е длъжен да има застраховка, сключена при условията и по реда на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката се сключва за срок от една година и покрива отговорността на проектанта по писмени претенции, предявени в срока на действие на застрахователния договор, за :

неправомерни действия или бездействия на застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени в срока на договора.

неправомерни действия или бездействия на застрахования при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени в периода от ретроактивната дата до сключването на договора. В този случай застрахователят не отговаря за вреди, настъпили преди сключването на застрахователния договор, а ретроактивна дата е датата на започване на дейност от проектанта. За лицата, които са упражнявали дейност повече от 5 години, ретроактивна дата е 5 години преди сключването на застрахователния договор. Възложителят може да изиска от проектанта доказателства за наличието и валидността на застрахователен договор /копия от застрахователни полици и платежни документи за платени застрахователни премии/. Тези документи се представят в 7 дневен срок от писменото им поискване .  В случай, че възложителят констатира неизпълнение на задължението за сключване на застраховка от проектанта, той може да спре всички плащания, които му дължи.

Друга специфична особена важност на договора за проектиране е, че проектантът има авторско право върху проекта. Условията и редът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството се определят чрез договор между възложителя и проектанта. Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=558

Posted by on юли 20 2007. Filed under Позиция. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20686 лв
 CHF =  1.71384 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.23656 лв
100  RUB =  2.56728 лв
 USD =  1.70072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.