ДОГОВОР ЗА НАЕМ

В динамичния граждански оборот все почесто се среща договорът за наем. Този договор е уреден в „Закона за задълженията и договорите” /ЗЗД/. Правната уредба на наема е единна, независимо от характера на наетата вещ. Едни и същи правила се прилагат както за наем на движими вещи, така и за наем на недвижими имоти. В нашето законодателство липсват специални правила за наем на недвижими имоти за разлика от повечето страни.

С този договор една страна, наречена наемодател, се задължава да предостави на друга страна, наречена наемател, една вещ за временно ползване, а наемателят да му плати определена цена и да му върне вещта след прекратяване на договора.
Договорът за наем е:
двустранен – и двете страни имат насрещни права и задължения.

неформален – ЗЗД не изисква изрично писмена форма за действителността на този вид облигационен договор.
възмезден – има насрещни престации.

с продължително изпълнение

непрехвърлителен – с него не се прехвърля право на собственост.

Договорът за наем е сделка на обикновено управление, а не сделка на разпореждане, т. е. лицата, които могат да извършват сделки на обикновено управление, могат да сключват договор за наем само за срок до 3 години, а ако се сключи за по – дълъг срок е нужно да могат да извършват действия на разпореждания. Освен това ЗЗД предвижда изрично максимален срок за сключване на договор за наем – до 10 години, ако се сключи за по дълъг срок, то той ще има сила само за 10 години съответно, това става автоматично по силата на закона.

Особено важно е, че при този вид договор наемателят не става собственик на вещта, а неин държател и има право на защита срещу противозаконна намеса на трети лица, дори и на самия наемодател.

Под наем се отдава вещ, която може да бъде движима или недвижима, застроен или не застроен парцел, дори и част от вещ, определена площ – външна стена на сграда за реклама и т.н., но не може да бъде обект на договор за наем вещ, която е потребима, защото ще се консумира по време на ползването си. Законът изрично определя като обект само вещ, следователно не може да бъде обект на наема ценна книга или ноу хау.

Задължения на наемодателя:
задължение да осигури на наемателя ползването на вещта за  времето на договора. Изпълнението на това задължение се състои в това, наемодателят не само да предаде вещта, но и да направи всичко възможно, за да я получи наемателя в надлежно състояние или в състоянието, уговорено в договора. Това се отнася не само до предмета на договора, но и до неговите принадлежности – предоставяне на ключ за входна врата, както и други предмети, които служат за целта на наема.

задължение да поддържа вещта в надлежно състояние. Наемодателят носи отговорността за нормалните разноски по поддържането на вещта, включително и по отстраняването на вредите, възникнали в резултат на износване на вещта или да възстанови на наемателя направените във връзка с това разноски. Разпределянето на разноските между наемодателя и наемателя, ако не е уговорено друго се разпределят така: дребните поправки, отстраняването на повреди, дължащи се на обикновеното потребление на вещта и на замърсяването на стените, смяна на кранове, брави, електрически крушки и т.н. се поемат от наемателя. Всички други повреди, ако не са причинени виновно от наемателя или членове на неговото домакинство или примерно негови гости са за сметка на наемодателя или се отстраняват от наемателя, но за сметка на наемодателя. Подобренията на вещта и луксозните разноски, направени  от наемателя без изричното съгласие на наемодателя, остават в тежест на наемателя.

други вторични задължения на наемодателя – предаване примерно на придружителна документация, ако вещта има такава.

Задължения на наемателя:
да плати наемната цена, това е основното задължение на наемателя. Тя се плаща в пари, но може вместо пари да се престира и нещо друго – някакъв вид услуга /защо не и масажи/. Плащането на дължимия наем обикновено става на месечни вноски, но могат да се уговарят и по кратки срокове – на 15 дни, на седмица. Наемната цена се плаща периодично, тя се погасява в тригодишен давностен срок. Възможно е да се уговори наемът да се дължи и като еднократна сума.

наемателят е длъжен да ползва вещта съгласно договореното или обикновеното и предназначение.

наемателят е задължен да пази вещта от противозаконна намеса  и вредоносни деяния на трети лица

да плаща разходите по ползването на вещта  – ток, вода, парно, ако в договора разбира се не е уговорено друго

наемателят има задължение да върне вещта в състоянието, в което я е приел. Ако вещта е била приета по опис, тя трябва да се върне също по опис. Наемателят отговаря за липсите и повредите, които се установят чрез сравнение на описа преди и след наема.

наемателят отговаря и за вреди, причинени от лица от неговото домакинство, от негови гости т.е. той е длъжен да отстрани тези повреди или да плати обезщетение на наемодателя, като не е изключена и възможността при прекратяване на договора за наем наемодателя да извърши прихващане за тези суми.

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=549

Posted by on юни 6 2007. Filed under Позиция. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.20686 лв
 CHF =  1.71384 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.23656 лв
100  RUB =  2.56728 лв
 USD =  1.70072 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.