ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Дарението като договор е регламентиран в чл. 225 и следващите от „Закона за задълженията и договорите” /ЗЗД/. Той е  единственият договор, при който мотивите имат правно значение.  Така, ако мотивът, поради който се прави дарението противоречи на закона или добрите нрави, то дарението е нищожно.


  С дарението едно лице /дарител/ отстъпва веднага и безвъзмездно свое имуществено право на друго лице /надарен/, който трябва да направи волеизявление, че иска да получи предмета на прехвърлянето.
  Обект на договора могат да бъдат право на собственост върху  движими вещи  и недвижими имоти, ограничено вещно право, вземане или ценна книга.
  Необходима предпоставка за валидността на  този договор  е дарителят да бъде титуляр на правото, което веднага и безвъзмездно преотстъпва на надарения. В този смисъл нищожен е договорът за дарение с предмет чуждо или бъдещо имуществено право. Обещанието за дарение също не поражда правни последици, а напротив води до нищожност.
  По своята същност договорът за дарение е едностранен  и безвъзмезден – задължение за осъществяване на имуществена престация поема единствено дарителят. За надарения възниква правото да заяви, че приема дарението, като изразената от него воля следва да се обективира в текста на договора.
   Дарител може да бъде само пълнолетно физическо лице – дарение извършено от ненавършило пълнолетие лице или негов законен представител, е нищожно /чл. 73, ал. 3 СК/. Встъпилият в брак непълнолетен може валидно да сключва договор за дарение на недвижим имот, при условие, че предварително се е снабдил с разрешение от Районния съд по местоживеенето му.
   Юридическите лица също могат да даряват свое имущество.
   Надареният може да бъде физическо лице – пълнолетно, непълнолетно, малолетно, ограничено или пълно запретено, юридическо лице или държавата / Общината като правен субект.
  Договорът за дарение на недвижим имот, както и всички сделки, с които се прехвърля собственост или се учредяват ограничени вещни права върху недвижими имоти, е формален. Той трябва да бъде сключен във формата на нотариален акт. Неспазването на изискването за форма влече след себе си недействителност на договора и той не може да породи желаните от страните правни последици.
   Нотариалното производство започва с подаването на писмена молба на дарителя за издаването на нотариален акт. Тя се адресира до правоспособен нотариус, в чийто район се намира недвижимият имот, обект на дарението. Дарителят следва да представи следните документи:
?      Проект на нотариален акт за дарение на недвижим имот, в случай че той не се изготвя от нотариуса.
?      Документ, удостоверяващ правото на собственост на дарителя върху недвижимия имот /нотариален акт, съдебно решение и др./
При дарение на наследствен имот се представя удостоверени за наследници и документ, удостоверяващ правото на собственост на наследодателя върху имота.
При дарение на недвижим имот – съпружеска имуществена общност, се представя препис от акта за граждански брак. В този случай като страна по договора за дарение се конституират и двамата съпрузи.
?      Удостоверение за данъчна оценка на имота – в данъчната оценка трябва да бъде отразено, че прехвърлителят няма непогасени публични задължения.
?      Скица на поземления недвижим имот.
?      Декларация по чл. 264, ал. 1 от „Данъчно – осигурителен процесуален кодекс” /ДОПК/.
?      Документ за платен данък по реда на „Закона за местни данъци и такси” /ЗМДТ/.
  Имуществата, придобити по дарение, се облагат с данък по реда на чл. 44-51 ЗМДТ. Дължимият данък се заплаща преди прехвърлянето на имуществото. Данъкът се начислява върху данъчната оценка на имота. Съгласно ЗМДТ върху имущества, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи не се начислява данък.
  Местният данък следва да се плати от надарения, освен ако страните са се уговорили друго. В случай, че бъде уговорено данъкът да се дължи от дарителят и от надарения, те ще носят солидарна отговорност. В хипотезите, в които страните постигнат съгласие данъкът да се дължи от дарителя, надареният е поръчител /чл. 45, ал. 1 ЗМДТ/.
   Сключеният в законоустановената форма за действителност договор за дарение има за последица преминаването на собствеността върху недвижимия имот или на съответното ограничено вещно право в правната сфера на надарения.

Коментари

comments

Short URL: http://obshtestvo.net/?p=12

Posted by on апр. 19 2007. Filed under Позиция. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Оставете вашето мнение

Валутни курсове

 AUD =  1.24997 лв
 CHF =  1.73098 лв
 EUR =  1.95583 лв
 GBP =  2.18533 лв
100  RUB =  2.56485 лв
 USD =  1.72017 лв

Реклама

Позиция

cialis buy viagra
За нас | Връзки
Общество.нет - Всички права запазени © 2006-2013г. При цитирането на авторски материали от Общество.нет, позоваването на сайта е задължително.